Inspektor wojewódzki


Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 117578

Warunki pracy

- praca w siedzibie Urzędu,


- praca w terenie,


- stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na I piętrze z dostępem do światła dziennego,


- wyjazdy służbowe środkami transportu publicznego lub pojazdami nieprzystosowanymi do transportu osób niepełnosprawnych,


-narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe,


-występowanie uciążliwych warunków pracy: sztuczne oświetlenie, praca siedząca, praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie,


-budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych fizycznie: windy, drzwi odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowane toalety.

Zakres zadań

 • przeprowadzanie i koordynowanie kontroli planowych i pozaplanowych w jednostkach samorządu terytorialnego, w jednostkach zespolonej i niezespolonej administracji rządowej w województwie, w jednostkach podporządkowanych i nadzorowanych przez Wojewodę oraz jednostkach podległych organizacyjnie Wojewodzie,
 • przeprowadzanie postępowań administracyjnych w zakresie egzekucji administracyjnej obowiązków o charakterze niepieniężnym, wynikających z decyzji własnych Wojewody oraz z decyzji z zakresu administracji rządowej, wydanych przez przedsiębiorstwa państwowe i inne państwowe jednostki organizacyjne, spółdzielnie, stowarzyszenia, organizacje zawodowe i samorządowe oraz inne organizacje społeczne,
 • przeprowadzanie postępowań administracyjnych w zakresie wpisu, zmiany, odmowy wpisu i wykreślenia z listy wojewody organizacji pozarządowych uprawnionych do prowadzenia nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej,
 • przeprowadzanie i koordynowanie wewnętrznych kontroli planowych i pozaplanowych,
 • badanie i rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji wpływających do Urzędu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej,
 • znajomość ustawy o wojewodzie i administracji w województwie,
 • znajomość ustawy o kontroli w administracji rządowej,
 • znajomość ustawy o samorządzie gminnym,
 • znajomość ustawy o samorządzie powiatowym,
 • znajomość ustawy o samorządzie województwa,
 • znajomość ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej,
 • znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,
 • znajomość ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność komunikacji pisemnej,
 • umiejętność współpracy w zespole,
 • komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  TOP