Młodszy specjalista - docelowo podinspektor


Ogłoszenie numer: 7952547, z dnia 2023-02-17

Państwowa Inspekcja Pracy

Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu

ogłasza

 

nabór na stanowisko: młodszy specjalista (docelowo kandydat na podinspektora pracy), 1 etat

Miejsce wykonywania pracy: siedziba OIP we Wrocławiu

Wymiar czasu pracy: pełny etat


Młodszy specjalista - docelowo podinspektor

Miejsce pracy: Wrocław, siedziba OIP

 

Wymagania

Wymagania kwalifikacyjne w zakresie wykształcenia i stażu pracy:

 • wyższe – tytuł magistra lub magistra inżyniera,

 • preferowane kierunki: prawo, administracja, mechanika i budowa maszyn, mechanizacja rolnictwa, energetyka, technologia żywności, chemia, budownictwo, kolejnictwo lub inne kierunki pokrewne,

 • staż pracy: minimum 1 rok.

Ponadto pożądane są u kandydatów dodatkowe kwalifikacje np. uprawnienia SEP, uprawnienia budowlane, podyplomowe studia z zakresu bhp itp.

 

Przewidywany zakres zadań wykonywanych na podanym stanowisku pracy:

 • Zatrudnienie na stanowisku merytorycznym a następnie możliwość odbycia aplikacji inspektorskiej (szkolenia) w Ośrodku Szkolenia PIP we Wrocławiu i OIP we Wrocławiu trwającej 1 rok, która zakończona jest egzaminem państwowym uprawniającym do wykonywania czynności kontrolnych, zgodnie z ustawą z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1614 ze zmianami).

 • Po zdanym egzaminie państwowym realizowanie działań kontrolno - nadzorczych oraz innych wynikających z ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (t.j. Dz.U. 2022 r., poz. 1614 ze zmianami).

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny, CV wraz z danymi umożliwiającymi kontakt z osobą składającą ofertę (nr tel., e-mail),
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe niezbędne do wykonywania pracy na podanym stanowisku,
 • oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych oraz wyrażeniu zgody na ich przetwarzanie do celów naboru,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych oraz posiadaniu obywatelstwa polskiego.

Oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane i opatrzone datą.

 

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie w zawodzie zgodnym z kierunkiem wykształcenia,
 • wiedza ogólna z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy lub/i prawnej ochrony pracy,
 • dodatkowe uprawnienia zawodowe przydatne w pracy w Państwowej Inspekcji Pracy,
 • stan zdrowia umożliwiający wykonywanie pracy w terenie,
 • prawo jazdy kat. B,
 • dobra znajomość obsługi komputera, w tym pakietu MS Office.

Termin składania dokumentów i oświadczeń: 17.02.2023 r.

 

Oferta powinna zostać złożona w formie pisemnej i opatrzona własnoręcznym podpisem. O ważności oferty kandydata decyduje data wpływu do Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu.

Dokumenty otrzymane po terminie lub nie spełniające wymogów formalnych, określonych w ogłoszeniu, nie będą rozpatrywane.

 

Miejsce składania dokumentów i oświadczeń:

Państwowa Inspekcja Pracy

Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu

ul. Zielonego Dębu 22

51-621 Wrocław

z dopiskiem: „oferta pracy – kandydat na podinspektora pracy” oraz lokalizacją oddziału

tel. (071) 3710467

 

Inne informacje

Do składania ofert pracy zachęcamy również osoby z orzeczoną niepełnosprawnością, które nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na podanym stanowisku.

Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne, o czym zostaną poinformowani telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

Oferty pracy niewykorzystane w procesie naboru są niszczone niezwłocznie po zakończeniu rekrutacji, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia publikacji ogłoszenia o naborze.

Informację o zakończeniu naboru publikuje się na okres 14 dni, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Państwowej Inspekcji Pracy, w terminie 30 dni od dnia jego zakończenia.

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.
APLIKUJ TERAZ

TOP