Opiekun dziecięcy


Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu
Opiekun dziecięcy
Miejsce pracy: Wrocław
Numer: StPr/20/6482
OBOWIĄZKI:

sprawowanie opieki nad dziećmi i udział w procesie dydaktyczno- wychowawczym. Miejsce pracy: ul. Parkowa 2, 51-616 Wrocław Forma umowy: umowa o pracę na okres próbny Równoważny system czasu pracy od godz 7.00 Kontakt kandydatów z pracodawcą: Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie aplikacji drogą elektroniczną na adres sekretariat@dzieciecydom.wroclaw.pl lub pocztą na adres 51-616 Wrocław, ul. Parkowa 2 w terminie do 31 października 2020 r. Przesłanki do podjęcia zatrudnienia: W placówce opiekuńczo-wychowawczej z dziećmi może pracować osoba, która zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U Nr 149 poz.887 ze zm.): 1)nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona, 2)wypełnia obowiązek alimentacyjny- w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego, 3)nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo skarbowe, 4)jest zdolna do pracy w placówce opiekuńczo-wychowawczej, co zostało potwierdzone zaświadczeniem lekarskim. W placówce opiekuńczo-wychowawczej może pracować osoba, która zgodnie z art. 6 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U Nr 223, poz. 1458 ze.zm. ) w dniu nawiązania stosunku pracy będzie miała pełną zdolność do czynności prawnych oraz zgodnie z art.6 ust.3 pkt 2 w/w ustawy nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego. Wymagane dokumenty i oświadczenia: CV i list motywacyjny (w przypadku składania dokumentów drogą elektroniczną możliwe jest załączenie skanu bądź zdjęcia podpisanych dokumentów) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, pisemne Oświadczenie: 1) o posiadanym obywatelstwie, 2) o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych, 3) oświadczenie dotyczące tego, iż kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 4) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy przez ZPOW ,,Dziecięcy Dom Wrocław, ul. Parkowa 2 dla potrzeb rekrutacji na stanowisko opiekun dziecięcy - zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Oferta w sali: C

WARUNKI PRACY:

Wymagania konieczne:

Wykształcenie: średnie branżowe, brak
Uprawnienia: DOŚWIADCZENIE W PRACY Z DZIEĆMI


Wymagania inne:

W placówce opiekuńczo-wychowawczej z dziećmi może pracować osoba, która zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U Nr 149 poz.887 ze zm.): 1)nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona, 2)wypełnia obowiązek alimentacyjny- w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego, 3)nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo skarbowe, 4)jest zdolna do pracy w placówce opiekuńczo-wychowawczej, co zostało potwierdzone zaświadczeniem lekarskim. W placówce opiekuńczo-wychowawczej może pracować osoba, która zgodnie z art. 6 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U Nr 223, poz. 1458 ze.zm. ) w dniu nawiązania stosunku pracy będzie miała pełną zdolność do czynności prawnych oraz zgodnie z art.6 ust.3 pkt 2 w/w ustawy nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego.

Miejsce pracy:

Wrocław


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

do 3 000 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu

APLIKUJ TERAZ

TOP