Specjalista


Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 68477

Warunki pracy

•praca administracyjno – biurowa
•praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.
Stanowisko pracy znajduje się w pomieszczeniu biurowym, usytuowanym na II piętrze z dostępem do światła dziennego. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka). Budynek niedostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Stanowisko pracy z monitorem ekranowym spełnia minimalne wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii

Zakres zadań

 • dokonywanie wpisu do rejestru historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi oraz rejestru bezpośrednich zagrożeń szkodą w środowisku i szkód w środowisku, aktualizacja i uzupełnianie danych,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie objętym ustawą – Prawo ochrony środowiska w zakresie historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi,
 • prowadzenie spraw związanych z udostępnieniem informacji o środowisku i jego ochronie,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie objętym ustawą o zapobieganiu i naprawie szkód w środowisku

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe w zakresie: ochrony środowiska, inżynierii środowiska, geologii, hydrogeologii, chemii, geografii
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko,
 • znajomość ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie,
 • znajomość ustawy Prawo ochrony środowiska,
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  TOP