Starszy specjalista


Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 127217

Warunki pracy


 • praca w siedzibie Urzędu,
 • wyjazdy służbowe środkami transportu publicznego lub pojazdami nieprzystosowanymi do transportu osób niepełnosprawnych,
 • stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na II piętrze z dostępem do światła dziennego,
 • narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe,
 • występowanie uciążliwych warunków pracy: sztuczne oświetlenie, praca siedząca, praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie,
 • budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych fizycznie: windy, drzwi odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowane toalety.

Zakres zadań

 • prowadzi kontrole dysponentów jednostek systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego na obszarze województwa, jednostek współpracujących z systemem oraz podmiotów prowadzących kursy w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i kursy doskonalące dla ratowników i dyspozytorów medycznych
 • wydaje karty doskonalenia zawodowego dla ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych oraz prowadzi sprawy związane ze zgłoszeniem kandydatów przystępujących do Państwowego Egzaminu z Ratownictwa Medycznego i z prowadzeniem przez podmioty upoważnione kursów doskonalących dla ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych
 • prowadzi ewidencję jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, centrów urazowych, centrów urazowych dla dzieci i jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego
 • przekazuje do systemu informacji w ochronie zdrowia danych o jednostkach współpracujących z systemem i jednostkach systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz centrach urazowych, centrach urazowych dla dzieci i jednostkach organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego
 • prowadzi sprawy z zakresu przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków w przedmiocie funkcjonowania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego na terenie województwa
 • prowadzi postępowania administracyjne w I instancji w sprawach wpisania lub wykreślenia z rejestru jednostek współpracujących z systemem ratownictwa medycznego oraz w sprawie zatwierdzenia, odmowy lub cofnięcia zatwierdzenia programów kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy
 • sporządza i aktualizuje Wojewódzki Plan Działania Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego
 • prowadzi rejestr jednostek współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość ustawy o działalności leczniczej
 • znajomość ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym
 • znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • znajomość rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych
 • znajomość KPA
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • umiejętność komunikacji pisemnej
 • komunikatywność
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ

TOP