Dyrektor placówki wsparcia dziennego


Działamy 30 lat. Prowadzimy placówki wsparcia dziennego, placówki całodobowe, poradnie terapeutyczne. Naszym celem jest wspieranie w rozwoju osobistym, niwelowanie deficytów i rozwijanie potencjału młodych ludzi. Działamy w obszarze edukacji. Od 15 lat prowadzimy w modelu przedsiębiorczości społecznej obiekty sportowe w Krakowie i Odporyszowie.

Dyrektor placówki wsparcia dziennego
Miejsce pracy: Wrocław
Opis stanowiska
 • współpraca z organami zlecającymi i nadzorującymi realizację zadania (min. Urząd Wojewódzki, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej) instytucjami otoczenia społeczno –gospodarczego działającymi na terenie środowiska lokalnego oraz partnerami Stowarzyszenia,
 • sporządzanie wniosków do instytucji i innych podmiotów o dofinansowanie projektów,
 • organizowanie i koordynowanie zadań wynikających z realizowanej oferty,
 • kierowanie pracą zespołu podejmującego pracę specjalistyczną w zakresie wychowania, socjoterapii, edukacji, terapii, psychoedukacji i opieki
 • aktywny udział w działalności Stowarzyszenia,
 • diagnozowanie podopiecznych oraz analizowanie funkcjonowania społeczności wychowanków,
 • opracowywanie programów służących integracji i rozwojowi wychowanków,
 • praca ze społecznością – organizowanie spotkań, warsztatów, wydarzeń, wyjazdów
 • współpraca z rodzicami,
 • prowadzenie dokumentacji formalnej i merytorycznej,
 • analizowanie polityki finansowej i kadrowej placówki, nadzór nad wydatkowaniem środków finansowych.
Opis kandydata
 • wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą lub na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, lub na dowolnym kierunku oraz przygotowanie pedagogiczne uprawniające do wykonywania zawodu nauczyciela,
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • dobre umiejętności w obszarze zarządzania, planowania i organizacji pracy,
 • wysokie kompetencje komunikacyjne (szczególnie w obszarze relacjach z dziećmi i młodzieżą),
 • wiedza na temat planowania, organizowania i pisania ofert konkursowych,
 • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (poziom B2).
 • wysoka kultura osobista;
Oferujemy
 • umowę o pracę (lub do uzgodnienia),
 • przyjazne środowisko pracy;
 • niezbędny sprzęt służbowy;
 • pakiet sportowy z dofinansowaniem socjalnym.
Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Stowarzyszenie SIEMACHA, ul. Długa 42, 31-146 Kraków, tel: +48 12 632 11 88, e-mail: sekretariat@siemacha.org.pl. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO wz. z art.221§1 Kodeksu pracy, natomiast podanie innych danych zostanie potraktowane jako zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO, a w przypadku danych osobowych szczególnych kategorii - art. 9 ust.2 lit. a RODO). Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne oraz można ją odwołać w dowolnym czasie. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być ujawnione podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia danych np. na świadczenie usług informatycznych. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.  W przypadku wyrażonej zgody na wykorzystywane danych dla celów przyszłych rekrutacji będą przechowywane nie dłużej niż przez 1 rok, bądź do momentu wycofania wyrażonej zgody. Mają Państwo prawo do: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; sprostowania (poprawiania) swoich danych; ograniczenia ich przetwarzania; usunięcia danych. Mogą Państwo realizować swoje prawa poprzez kontakt z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych: iodo@siemacha.org.pl, ul. Długa 42, 31-146 Kraków. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym, podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

_____________________________________________________________________________________________________________
W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Stowarzyszenie SIEMACHA prosimy o umieszczenie następującej zgody: Wyrażam zgodę̨ na przetwarzanie moich danych osobowych w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji przez Stowarzyszenie SIEMACHA przez okres 1 roku od zakończenia aktualnej rekrutacji.
APLIKUJ TERAZ

TOP