Główny Księgowy / Główna Księgowa


Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.

Firma działająca w obszarze zarządzania 

i gospodarowania wrocławskim zasobem komunalnym

 

Poszukujemy osoby na stanowisko:

 


Główny Księgowy / Główna Księgowa
Miejsce pracy: Wrocław
Wymagania:
 • wykształcenie wyższe magisterskie (preferowany kierunek: ekonomia, rachunkowość),
 • udokumentowane minimum 3 lata na stanowisku kierowniczym w księgowości lub finansach,
 • dobra znajomość przepisów o rachunkowości i prawa podatkowego, znajomość i przestrzeganie obowiązujących aktów normatywnych związanych z wykonywaną pracą,
 • biegła obsługa MS Office (WORD, EXCEL) oraz programów finansowo-księgowych użytkowych, preferowany OPTIMA,
 • znajomość przepisów prawa zamówień publicznych,
 • umiejętność pracy w zespole i zapewnienia prawidłowej organizacji pracy zespołu,
 • odporność na stres, terminowość, komunikatywność,
 • znajomość programów umożliwiających pozyskanie środków na dofinansowanie inwestycji z innych źródeł, tj. przede wszystkim z Funduszy Europejskich oraz uczestnictwo przy realizacji dofinansowanych inwestycji, będzie dodatkowym atutem.
Opis stanowiska:
 • nadzorowanie pracy bezpośrednio podległych komórek organizacyjnych,
 • prowadzenie rachunkowości Spółki, w tym dokonywanie kontroli obiegu dokumentów finansowo-księgowych,
 • terminowe egzekwowanie należności i regulowanie zobowiązań,
 • opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora, dotyczących prowadzenia rachunkowości, w szczególności w zakresie Polityki Rachunkowości, obiegu dokumentów finansowo-księgowych, zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji oraz ich aktualizacja - w porozumieniu z Dyrektorem Finansowym, z uwzględnieniem specyfiki Spółki i potrzeb w zakresie rachunkowości finansowej i zarządczej,
 • sporządzanie projektów planów finansowych Spółki, zgodnie z obowiązującymi zasadami i wytycznymi określonymi przez Zarząd Spółki, w porozumieniu z Dyrektorem Finansowym
 • sporządzanie sprawozdawczości statystycznej, finansowej, budżetowej,
 • sporządzanie dokumentacji podatkowej Spółki, w tym w szczególności w zakresie CIT, PIT i VAT oraz dokumentacji do ZUS i PFRON,
 • wdrażanie zasad budżetowania i zarządzania finansami w Spółce, zgodnie z obowiązującymi zasadami i wytycznymi określonymi przez Zarząd Spółki, w porozumieniu z Dyrektorem Finansowym,
 • kontrolowanie realizacji przychodów i kosztów Spółki w aspekcie bieżącej płynności finansowej Spółki w porozumieniu z Dyrektorem Finansowym,
 • sporządzanie analiz finansowych służących podejmowaniu decyzji przez Zarząd Spółki,
 • analizowanie rentowności poszczególnych obszarów działalności realizowanych przez Spółkę w porozumieniu z Dyrektorami Pionów w zakresie zarządzania, obniżania kosztów i uzyskiwanych oszczędności na zadaniach realizowanych przez Spółkę,
 • okresowa ocena sytuacji finansowej Spółki, w obszarze rentowności, płynności oraz zadłużenia,
 • współpraca z bankami w zakresie bieżącej i kredytowej obsługi,
 • współpraca z instytucjami administracji publicznej.
Oferujemy:
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • ciekawą i odpowiedzialną pracę w stabilnej firmie,
 • szkolenia zawodowe i kursy,
 • możliwość dołączenia do ubezpieczenia grupowego,
 • świadczenia z ZFŚS.
Aplikacja powinna zawierać klauzulę:

„Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę Wrocławskie Mieszkania spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej jako: „Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Namysłowskiej 8, (kod pocztowy: 50-304), KRS: 0000291108, NIP: 8982123598 w celu i zakresie niezbędnym do realizacji procesu obecnej i przyszłych rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/-am poinformowany/-a, o przysługującym mi prawie do żądania od Spółki dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych do innego podmiotu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na przetwarzanie danych niezgodnie z prawem. Oświadczam, że podanie danych było dobrowolne.”

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.
APLIKUJ TERAZ

TOP