Główny księgowy


Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Oleśnicy
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny księgowy
Miejsce pracy: Oleśnica
Ogłoszenie o naborze Nr 126887

Warunki pracy

- praca biurowa z użyciem sprzętu komputerowego (powyżej 4 godz. na dobę)


- praca w wymiarze ½ etatu


- miejsce pracy budynek Starostwa powiatowego w Oleśnicy, II piętro, budynek wyposażony w windę

Zakres zadań

 • pełna obsługa finansowo-księgowa Inspektoratu
 • prowadzenie rachunkowości Inspektoratu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi
 • dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych
 • opracowywanie i realizacja planu finansowego Inspektoratu oraz sprawozdań z realizacji budżetu i analiz finansowo-księgowych
 • sporządzanie sprawozdawczości finansowej i budżetowej
 • realizacja zadań związanych z gospodarką materiałową i inwentarzową
 • prowadzenie obsługi kadrowo-płacowej, ubezpieczeniowej oraz związanej z pracowniczymi planami kapitałowymi
 • sporządzanie sprawozdań kadrowo-płacowych
 • kierowanie do egzekucji należności pieniężnych wynikających z tytułów wykonawczych wydanych przez Inspektora
 • opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych związanych z zajmowanym stanowiskiem pracy

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • wykształcenie: średnie lub wyższe przy spełnieniu jednego z poniższych kryteriów: 1) ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości lub 2) ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości lub 3) wpisanie do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów lub 4) posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydanego na podstawie odrębnych przepisów
 • znajomość zasad rachunkowości budżetowej
 • znajomość ustawy o finansach publicznych oraz przepisów wykonawczych, znajomość ustawy o rachunkowości oraz przepisów wykonawczych
 • znajomość podstaw funkcjonowania administracji publicznej, w tym służby cywilnej
 • znajomość ustawy Kodeks pracy, ustawy o służbie cywilnej oraz przepisów wykonawczych
 • umiejętność biegłej obsługi komputerowych programów biurowych, finansowo-księgowych i kadrowych
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • komunikatywność
 • rzetelność
 • umiejętność pracy w zespole
 • zdolności analityczne
 • umiejętność rozwiązywania problemów
APLIKUJ TERAZ

TOP