Główny księgowy


Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych we Wrocławiu
Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny księgowy
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 105075

Warunki pracy


 • Praca w siedzibie urzędu od poniedziałku do piątku w godzinach 7:15-15:15

 • Praca przy monitorze ekranowych powyżej 4 godzin dziennie
   


Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy: • Narzędzie pracy: komputer i urządzenia biurowe (fax, kserokopiarka, skaner, niszczarka)

 • Praca z dokumentami

 • Często praca wykonywana pod presją czasu

 • Stanowisko pracy zlokalizowane jest na III piętrze, w którym występują bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych ruchowo (brak wind/ podjazdów, odpowiednio dostosowanej toalety) Występuje konieczność przemieszczania się schodami.

Zakres zadań

 • Wykonuje również zakres prac Kierownika Wydziału OA oraz całokształt prac z zakresu rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami w tym: organizuje sporządzanie, przyjmowanie, obieg i kontrole dokumentów księgowych, zapewniający właściwy przebieg operacji gospodarczych. Koordynuje bieżące i prawidłowe prowadzenie księgowości oraz prawidłowe sporządzanie sprawozdawczości
 • Prowadzi gospodarkę finansową mającą na celu wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z zachowaniem zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych, koordynuje terminowe ściąganie należności i dochodzenie roszczeń spornych oraz terminowe regulowanie zobowiązań
 • Dokonuje wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym
 • Dokonuje wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych oraz dokonuje ich akceptacji
 • Dokonuje kontroli prawidłowej realizacji dochodów i wydatków budżetowych oraz opracowuje okresowe analizy i oceny z wykonania planu finansowego jednostki
 • Sporządza bilans dysponenta III stopnia
 • Opracowuje projekty planów finansowych i plany finansowe w układzie budżetu tradycyjnego i zadaniowego, harmonogramy realizacji dochodów i wydatków budżetowych jednostki jako dysponenta III stopnia
 • Sporządza sprawozdania budżetowe z wykonania planów oraz analizy realizacji wydatków budżetowych
 • Bezpośrednio kieruje lub koordynuje pracą pracowników wydziału Organizacyjno-Administracyjnego
 • Koordynuje czynności administracyjne związane z funkcjonowaniem jednostki
 • Koordynuje prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niemarterialnych i prawych oraz wyposażenia, uzgodnienia stanu ze stanem księgowym w celu zgodności sald
 • Koordynuje sprawy wynikające z obsługi kadrowej i płacowej pracowników urzędu

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe ukończone wyższe ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i co najmniej 3-letnia praktyka w księgowości, lub średnie: ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i co najmniej 6-letnia praktyka w księgowości, lub posiadanie wpisu do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów, lub posiadanie certyfikatu księgowego albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniających do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych , wydanych na podstawie odrębnych przepisów
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze księgowości
 • Bardzo dobra znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych
 • Znajomość ustawy o rachunkowości
 • Znajomość ustawy Kodeks Pracy
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Umiejętność kierowania zespołem
 • Zdolność analitycznego myślenia
 • Znajomość obsługi programów komputerowych (Exel, Word)
 • Komunikatywność
 • Samodzielność
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów
 • Posiada pełną zdolność do czynności prawnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Doświadczenie zawodowe w obszarze księgowości budżetowej
 • Znajomość obsługi programów: bankowości elektronicznej NBE, Płatnik, potral sprawozdawczości budżetowej GUS, e-ZUS, PFRON, Trezor
 • Znajomość zasad sporządzania sprawozdań budżetowych i finansowych
 • Umiejętność pracy w zespole
APLIKUJ TERAZ

TOP