Główny Specjalista ds. Technologii Produkcji


PGE Ekoserwis S.A jest częścią Grupy Kapitałowej PGE, która jest największym w Polsce przedsiębiorstwem sektora elektroenergetycznego. Gwarantuje bezpieczne i stabilne dostawy energii elektrycznej do ponad pięciu milionów klientów. Stale się zmienia, by realizować strategiczne cele, w tym osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Jest liderem transformacji energetycznej w Polsce.
PGE Ekoserwis S.A. to firma produkcyjno - handlowo - usługowa, zapewniająca kompleksową obsługę elektrowni i elektrociepłowni w zakresie zarządzania Ubocznymi Produktami Spalania (UPS) oraz dostaw materiałów na bazie UPS, a także świadcząca usługi w obszarach pomocniczych dla wytwórców energii elektrycznej i ciepła.
W naszej firmie dużą wagę przywiązujemy do tego, aby zapewnić naszym pracownikom bezpieczne warunki pracy, stabilne zatrudnienie przy jednoczesnym stawianiu im ciekawych wyzwań zawodowych.
Do PGE Ekoserwis S.A. poszukujemy osoby na stanowisko:
Główny Specjalista ds. Technologii Produkcji
(1/2 etatu)
Nr ref.: Eko_33_RC_RCBT_05_6_2024

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:
 • Inicjowanie nowych linii produktowych i przygotowanie analizy opłacalności ich wdrożenia.
 • Przygotowanie studiów wykonalności Projektów w zakresie merytorycznym, czasowym i finansowym.
 • Projektowanie nowych produktów oraz prowadzenie dla nich prac wdrożeniowych.
 • Rozwój produktów zgodnie z potrzebami klientów w segmencie budownictwa drogowego, kubaturowego i innych.
 • Przygotowanie opisu produktów, materiałów informacyjnych i dokumentacji wdrożeniowych.
 • Zarządzanie inicjatywami, pracami oraz projektami w obszarze rozwoju biznesu i innowacji poprzez inicjowanie, planowanie, realizację i zamykanie projektów.
 • Agregację i przekazywanie danych dla potrzeb rachunkowości w zakresie rozliczania kosztów wdrażanych produktów.
 • Realizację projektów badawczych i rozwojowych związanych z poprawą jakości popiołu, efektywnością gospodarowania ubocznymi produktami spalania (UPS), nowymi zastosowaniami dla UPS i gipsu oraz w celu usprawnienia i optymalizacji procesów produkcyjnych.
 • Projektowanie nowych produktów w oparciu o UPS i UPW.
 • Opracowywanie rozwiązań dla gospodarczego wykorzystania UPS, UPW, gipsu i odpadów z energetyki konwencjonalnej.
 • Określanie wymagań dla surowców i materiałów produkcyjnych a także dla wyrobu gotowego.
 • Ustalanie przyczyn powstawania niezgodności z wymaganiami dokumentów odniesienia i ich wyjaśnianie.
 • Prowadzenie wsparcia produktowego, w tym wsparcia technologicznego dla kierunków sprzedaży.
 • Analizę bazy produktów własnych i produktów konkurencji.
 • Wsparcie technologiczne na potrzeby klienta.
 • Optymalizację receptur produkcyjnych w celu poprawy elastyczności produkcyjnych (z uwzględnieniem różnorodności surowców w poszczególnych lokalizacjach obsługiwanych przez Spółkę, poprawę opłacalności kosztów wytworzenia).
 • Opracowywanie i aktualizację dokumentacji produktowej wyrobów w zakresie technologii.
 • Analizę wyników badań poszczególnych surowców, produktów i wyrobów/towarów oraz podejmowanie działań w celu uniknięcia pojawienia się niezgodności wyrobu gotowego z wymaganiami dokumentów odniesienia.
 • Opracowanie rekomendacji dotyczących technologii produkcji w tym stosowanych receptur i surowców.
 • Wsparcie Zakładowej Kontroli Produkcji w ramach procesu reklamacyjnego.
 • Zgłaszanie, planowanie i realizację działań dotyczących zawiadomień w obszarze: kontroli surowców, produktów, towarów w SAP.
 • Monitoring przepisów prawnych, norm, standardów, wytycznych (krajowych i unijnych) dotyczących wprowadzanych wyrobów do obrotu.
 • Monitoring technologii, wyników prac naukowych, rozwiązań rynkowych (krajowych i zagranicznych) dotyczących UPS, UPW, gipsu i odpadów z energetyki konwencjonalnej.
 • Opiniowanie projektowanych umów pod kątem zgodności z parametrami produktowymi.
 • Koordynację wprowadzania nowych technologii produkcji.
 • Opracowywanie koncepcji modernizacji maszyn, urządzeń oraz linii technologicznych.
Od kandydata oczekujemy:
 • Wykształcenia średniego technicznego.
 • Stażu pracy: ponad 10 lat w przypadku wykształcenia średniego; ponad 5 lat w przypadku wykształcenia wyższego.
 • Znajomości regulacji prawnych związanych z wprowadzeniem wyrobów do obrotu (prawo budowlane, prawo wodne, prawo ochrony środowiska, dyrektywy Unijne) oraz procesów postępowań administracyjnych.
 • Znajomości systemów zarządzania ISO 9001, 14001 i Zakładowej Kontroli Produkcji.
 • Znajomości procesów produkcji: materiałów budowlanych (na bazie UPS/UPW), kruszyw drogowych, produktów oferowanych do górnictwa, rolnictwa, hydro inżynierii, cementów, spoiw i materiałów wiążących.
 • Znajomości metodologii i trendów w zarządzaniu projektami, procesami i jakością.
 • Umiejętności pracy w zespole.
 • Komunikatywności, kreatywności, innowacyjności.
 • Doskonałej organizacja pracy oraz odporności na stres.
 • Umiejętności analitycznych.
 • Umiejętności poszukiwania i pozyskiwania informacji oraz rozwiązywania problemów.
 • Wysokiej motywacji wewnętrznej oraz umiejętności szybkiej adaptacji do zmian.
 • Wysokiej kultury osobistej.
 • Dobrej znajomości pakietu MS Office.
Mile widziane:
 • Wykształcenie wyższe II stopnia.
 • Udokumentowane sukcesy w ramach działalności badawczo-rozwojowej.
 • Doświadczenie w prowadzeniu projektów poparte ich wdrożeniami.
 • Prawo jazdy kat. B.
 • Certyfikat z Zarządzania Projektami np. PRINCE2® Foundation/IPMA D/PMI lub wyższy.
 • Znajomość metodologii i trendów w zarzadzaniu projektami, procesami i jakością.
 • Znajomość języka angielskiego (poziom biegły techniczny).
 • Dobra znajomość obsługi SAP.
Oferujemy:
 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę oraz system premiowy.
 • Dobrą atmosferę pracy w dynamicznym zespole.
 • Możliwość osobistego rozwoju i zdobywanie nowych doświadczeń.
Atrakcyjne świadczenia dodatkowe:
 • Dofinansowanie przez Pracodawcę opieki medycznej.
 • Pracowniczy Program Emerytalny w wysokości 7% wynagrodzenia brutto.
 • Możliwość przystąpienia do Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej.
 • Bogaty pakiet świadczeń socjalnych (min. „wczasy pod gruszą”).
 • Szkolenia umożliwiające rozwój kompetencji oraz poszerzenie wiedzy.

Zatrudnienie – od zaraz, po sprawdzeniu kwalifikacji i kompetencji.

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PGE Ekoserwis S.A. z siedzibą przy we Wrocławiu (50-222), Plac Staszica 30

II. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

W sprawie ochrony danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się ze Specjalistą ds. ochrony danych osobowych na adres email: rodo.pgeekoserwis@gkpge.pl bądź pisemnie na adres naszej siedziby wskazany powyżej.

III. Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane:

 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy,
 • w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym realizacji żądań organów ścigania i na potrzeby postępowań sądowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • w celu prowadzenia dokumentacji, realizacji wewnętrznych procedur, regulaminów, instrukcji obowiązujących w spółce i GK PGE będącym realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora związanego z zarządzaniem przedsiębiorstwem (art.6 ust.1 lit. f RODO);
 • w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu PGE S.A. w tym zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącym realizacją prawnie uzasadnionego interesu PGE S.A. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

IV. Okres przechowywania danych

Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują Administratorowi przechowywanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest dysponowanie danymi, nie dłużej jednak niż 6 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym zakończono stosunki gospodarcze lub od zakończenia umowy/ współpracy, w ramach której pozyskane zostały Pani/Pana dane osobowe.

V. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazywane:

 • podmiotom z Grupy PGE, naszym partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi;
 • instytucjom określonym przez przepisy prawa
 • naszym podwykonawcom i usługodawcom (podmiotom przetwarzającym).

VI. Przekazywanie danych osobowych poza EOG

Pani/Pana dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

Mając jednak na uwadze usługi świadczone przez podwykonawców Administratora przy realizacji wsparcia dla usług teleinformatycznych oraz infrastruktury IT, Administrator może zlecać wykonanie określonych czynności bądź zadań informatycznych uznanym podwykonawcom działającym poza EOG, co może powodować przekazanie Pani/Pana danych poza EOG.

Poszczególne kraje spoza EOG, na terytorium których będą przetwarzane Pani/Pana dane osobowe, zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zgodny ze standardami EOG. Natomiast w przypadku ich przetwarzania na terytorium Państw wobec, których Komisja Europejska nie stwierdziła zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych zgodnego ze standardami EOG, w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia tej ochrony, Administrator zawiera umowy z odbiorcami Pani/Pana danych osobowych. Umowy, o których mowa powyżej oparte są o standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO.

Kopię standardowych klauzul umownych, o których mowa powyżej można uzyskać od Inspektora Ochrony Danych/ Specjalisty ds. ochrony danych osobowych. Zastosowany przez Administratora sposób zabezpieczenia Pani/Pana danych jest zgodny z zasadami przewidzianymi w rozdziale V RODO.

W związku z powyższym może Pani/Pan zażądać dalszych informacji o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz informację o miejscu ich udostępnienia. Jednocześnie informujemy, że Pani/Pana dane mogą być przetwarzane poza terytorium EOG przez odbiorców, którym te dane zostaną przekazane na podstawie przepisów prawa.

VII. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
 • przenoszenia danych;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

VIII. Prawo do wniesienia sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciw uwobec przetwarzania Pani/Pana danych przetwarzanych na podstawie uzasadnionego interesu administratora wskazanym powyżej. Administrator zaprzestanie przetwarzać dane w tych celach, chyba że będzie w stanie wykazać, istniejące ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Ewentualny sprzeciw prosimy kierować na skrzynkę rodo.pgeekoserwis@gkpge.pl lub na adres siedziby administratora danych wskazany w pkt. I powyżej.

IX. Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów przetwarzania.

X. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie są profilowane.TOP