Główny specjalista


Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 126437

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno-biurowa
 • obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie
 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe (udział w spotkaniach z przedstawicielami jednostek organizacyjnych resortu finansów oraz przedstawicielami podmiotów uprawnionych na mocy ustawy o SInF w zakresie związanym z aplikacją SInF)
 • zagrożenie naciskami grup przestępczych (analiza podmiotów dokonujących oszustw podatkowych)
 • zagrożenie korupcją (dostęp do baz danych zawierających informacje o zasięgu ogólnokrajowym objęte tajemnicą skarbową w tym informacje handlowe)

Zakres zadań

 • Zapewnia prawidłowe funkcjonowanie Systemu Informatycznego SInF w obszarze funkcjonalnym wraz z jego interfejsem
 • Opracowuje założenia związane z wdrażaniem kolejnych rozwiązań w aplikacji SInF oraz inicjuje niezbędne działania korygujące
 • Administruje systemem teleinformatycznym służącym do obsługi SInF i sprawuje nadzór nad utrzymywaniem Systemu Informatycznego
 • Opracowuje analizy statystyczne dotyczące przetwarzanych informacji rejestrowanych zgodnie z ustawą o SInF
 • Prowadzi analizy (obszarowe) mające na celu uszczelnienie systemu podatkowego
 • Przygotowuje cykliczne sprawozdania z działalności organu właściwego w sprawach SInF
 • Obsługuje zgłoszenia w Centralnym Service Desk
 • Współpracuje z podmiotami uprawnionymi wymienionymi w ustawie o SInF w związku z pełnieniem roli właściciela biznesowego aplikacji SInF

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe na kierunku prawo lub ekonomia lub administracja lub matematyka
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze analizy danych lub zarządzania ryzykiem
 • Znajomość prawa podatkowego, prawa materialnego i proceduralnego
 • Znajomość funkcjonowania Krajowej Administracji Skarbowej
 • Znajomość arkusza kalkulacyjnego MS Excel na poziomie zaawansowanym
 • Wiedza z zakresu analizy ryzyka i nadużyć podatkowych
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Umiejętność argumentowania
 • Umiejętność precyzyjnego formułowania pisemnych i ustnych wypowiedzi
 • Umiejętność wyciągania wniosków i proponowania rozwiązań
 • Umejętność współpracy w zespole
 • Niepełnienie służby zawodowej ani niepracowanie w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów ( Dz. U z 2023 r. poz. 342, 497 i 1195), ani niebycie ich współpracownikiem – dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym posługiwanie się językiem w typowych, prostych sytuacjach komunikacyjnych
 • Znajomość innych niż podatkowa gałęzi prawa: Kodeks spółek handlowych, prawo gospodarcze, ustawa Prawo przedsiębiorców
 • Znajomość przepisów z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego
 • Znajomość przepisów z zakresu ochrony danych osobowych
APLIKUJ TERAZ

TOP