Główny specjalista


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 133154

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • praca biurowa przy użyciu takich urządzeń jak: komputer, drukarka, kserokopiarka,  niszczarka dokumentów, faks,
 • oświetlenie naturalne i sztuczne,
 • budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • wyjazdy służbowe krajowe,
 • obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa).

Zakres zadań

 • koordynuje wykonywanie zadań w celu zapewnienia prawidłowej i terminowej realizacji spraw prowadzonych przez Wydział
 • przygotowuje i ewidencjonuje decyzje administracyjne w sprawach: lokalizacji i umieszczenia, przebudowy lub remontu obiektów budowlanych i urządzeń obcych w pasie drogowym oraz przy drogach, w tym wydawanie decyzji na udostępnianie kanałów technologicznych w pasach drogowych, lokalizacji i przebudowy zjazdów z dróg, przesyła wniesione w tych sprawach środki zaskarżenia do organu wyższej instancji, uzgadnia i opiniuje dokumentacje projektowe w ww. zakresie
 • ewidencjonuje i przygotowuje postanowienia w sprawach uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego oraz opiniuje sposób zagospodarowania terenów przyległych do pasa drogowego
 • współpracuje z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego, opiniuje projekty studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz ewidencjonuje, opiniuje i uzgadnia projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i projektów planów zagospodarowania przestrzennego województwa w zakresie ich wpływu na ruch drogowy lub samą drogę
 • uzgadnia i opiniuje dokumentacje projektowe remontów, przebudowy i budowy dróg realizowanych przez inwestora zewnętrznego
 • ewidencjonuje i opiniuje zmiany zagospodarowania terenów w zakresie możliwości włączenia do ruchu drogowego, lokalizację obiektów budowlanych i urządzeń obcych na terenach przyległych do pasa drogowego oraz projekty podziałów działek przyległych do pasa drogowego
 • rozpatruje wnioski o ponowne rozpatrzenie spraw zakończonych postanowieniem w zakresie uzgadniania projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zakończonych decyzją administracyjną z zakresu zadań Rejonu odnośnie pasa drogowego, wymierzenia kar za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi raz wybudowanie lub przebudowę samowolnie zjazdu
 • współpracuje z urzędami, instytucjami oraz wydziałami Oddziału w zakresie prowadzonych zagadnień

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w drogownictwie i/lub w administracji publicznej związanej z drogownictwem
 • Znajomość przepisów dotyczących dróg publicznych, prawa budowlanego i planowania przestrzennego, postepowania administracyjnego
 • Prawo jazdy kat. B
 • Praktyczna znajomość pakietu MS-Office
 • Kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja
 • Oświadczenie kandydatki/kandydata, urodzonego przed 1 sierpnia 1972 r., dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r.
 • Oświadczenie kandydatki/kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Oświadczenie kandydatki/kandydata o posiadaniu nieposzlakowanej opinii
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Uprawnienia budowlane z zakresu budownictwa drogowego; przynależność do OIIB – posiadanie aktualnego zaświadczenia
APLIKUJ TERAZ

TOP