Główny specjalista


Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 135532

Warunki pracy


 • praca w siedzibie Urzędu,
 • stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na II piętrze z dostępem do światła dziennego,
 • narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe,
 • występowanie uciążliwych warunków pracy: sztuczne oświetlenie, praca siedząca, praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie,
 • budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych fizycznie: windy, drzwi odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowane toalety.

Zakres zadań

 • prowadzi postępowania administracyjne w sprawach zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę,
 • analizuje zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do budowy lub rozbiórki oraz wykonania robót budowlanych nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę lub rozbiórkę,
 • prowadzi postępowania administracyjne w sprawach zmiany decyzji oraz zatwierdzenia projektu budowlanego zamiennego,
 • prowadzi postępowania administracyjne w sprawach udzielania odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych,
 • prowadzi postępowania administracyjne w sprawach przeniesienia pozwolenia na budowę na rzecz innego podmiotu, oraz w sprawach wygaśnięcia lub uchylenia decyzji administracyjnej Wojewody jako organu administracji architektoniczno-budowlanej pierwszej instancji dotyczącej sieci, dróg, lotnisk cywilnych i obiektów hydrotechnicznych,
 • prowadzi postępowania administracyjne w sprawach zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,
 • prowadzi postępowania administracyjne w sprawach ustalania opłaty za usunięcie drzew lub krzewów oraz wykonania nasadzeń zastępczych, w tym ustalonym terminie weryfikuje żywotność nasadzeń,
 • analizuje przychodzące skargi i wnioski, rejestruje dzienniki budowy, wypełnia niezbędne rejestry prowadzonych spraw (rejestr wniosków, decyzji i zgłoszeń, BIP-zgłoszenia), prowadzi bieżącą archiwizację dokumentacji.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe na kierunku architektura, inżynieria lądowa, budownictwo lub inżynieria środowiska albo wyższe prawnicze lub administracyjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego w obszarze administracji architektoniczno-budowlanej lub planowaniu przestrzennym
 • znajomość ustawy Prawo budowlane,
 • znajomość ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego,
 • znajomość ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych,
 • znajomość ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu,
 • znajomość ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
 • znajomość ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych,
 • znajomość ustawy o drogach publicznych,
 • znajomość ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
 • znajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami,
 • znajomość ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko i przepisów wykonawczych do tych ustaw,
 • znajomość KPA,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność komunikacji pisemnej,
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ

TOP