Główny specjalista


Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Wałbrzych
Ogłoszenie o naborze Nr 114995

Warunki pracy


 • Charakter stanowiska i sposób wykonywania na nim zadań: praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie, praca w terenie, praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych, w tym wizytacje instalacji produkcyjnych o różnym charakterze (również w miejscach trudno dostępnych), oględziny oczyszczalni ścieków i składowisk odpadów, pobieranie prób (np. wody z mostu lub brzegu), nietypowe godziny pracy (w tym dyżury, możliwość pracy zmianowej, również w porze nocnej, w określonych przypadkach konieczność pracy w godzinach nadliczbowych), zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa), kontakt z urzędami obsługującymi inne organy ochrony środowiska oraz z organami ścigania, przeprowadzanie kontroli w innych urzędach

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: narzędzia pracy - urządzenia pomiarowe, zestaw komputerowy i inne urządzenia biurowe; oświetlenie sztuczne i naturalne; bariery architektoniczne w budynku - stanowisko pracy zorganizowane w budynku III-piętrowym (4 kondygnacje), budynek nie jest wyposażony w podjazd, windę, toaletę i drzwi odpowiedniej szerokości dostosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich

Zakres zadań

 • kontroluje samodzielnie podmioty korzystające ze środowiska i współdziała w wykonywaniu czynności kontrolnych z innymi organami kontroli, organami administracji rządowej i samorządowej w celu sprawdzenia przestrzegania przepisów o ochronie środowiska,
 • przygotowuje i przedstawia do akceptacji projekty dokumentów pokontrolnych celem zobowiązania kontrolowanych jednostek do usunięcia stwierdzonych naruszeń,
 • koordynuje czasowo prowadzone przez zespół inspektorów (którego jest uczestnikiem) kontrole podmiotów w zakresie przestrzegania przepisów ochrony środowiska celem sprawnego, terminowego i rzetelnego ich przeprowadzania oraz procesy przygotowania sprawozdań i informacji z realizowanych przez zespoły pracowników zadań celem ich ujednolicenia,
 • rozpoznaje wnioski i interwencje z zakresu ochrony środowiska wpływające do komórki inspekcji w celu ich rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi,
 • podejmuje czynności pozakontrolne w razie uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia przeciwko środowisku, polegające w szczególności na: obserwowaniu i rejestrowaniu obrazu zdarzeń oraz dźwięku, gromadzeniu i zabezpieczaniu dowodów popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, żądaniu pisemnych lub ustnych informacji oraz przesłuchiwaniu osób, nakładaniu grzywien w postępowaniu mandatowym, dokonywaniu oględzin pomieszczeń i innych miejsc, udzielaniu pouczeń, zwracaniu uwagi, ostrzeganiu lub stosowaniu innych środków oddziaływania wychowawczego w celu przeciwdziałania popełnianiu wykroczeń i przestępstw przeciwko środowisku oraz zbierania dowodów ich popełnienia,
 • ewidencjonuje wyniki kontroli oraz wydane dokumenty w prowadzonych rejestrach i bazach danych oraz przygotowuje niezbędne dane dla opracowania informacji i sprawozdań z zadań realizowanych przez komórkę inspekcji, a także innych dokumentów tworzonych przez komórkę inspekcji w celu raportowania w sprawie przestrzegania przepisów ochrony środowiska przez kontrolowane podmioty oraz sporządzania sprawozdań z wykonywanych zadań,
 • weryfikuje przedkładane przez podmioty korzystające ze środowiska informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska celem sprawdzenia wiarygodności i rzetelności przedkładanych danych oraz analizuje przedkładane sprawozdania i pomiary z automonitoringu celem sprawdzenia zgodności emisji zanieczyszczeń do środowiska z obowiązującymi użytkownika środowiska wymogami.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe o profilu związanym z ochroną środowiska, chemią lub fizyką
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska
 • Znajomość przepisów z zakresu ochrony środowiska oraz kodeksu postępowania administracyjnego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Posiadanie prawa jazdy kat. B
APLIKUJ TERAZ

TOP