Główny specjalista


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 120901

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • praca biurowa przy użyciu takich urządzeń jak: komputer, drukarka, kserokopiarka,  niszczarka dokumentów, faks,

 • oświetlenie naturalne i sztuczne,

 • budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,

 • wyjazdy służbowe krajowe,

 • obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa).

Zakres zadań

 • prowadzi sprawy w zakresie geologii, hydrogeologii i geotechniki, sprawdza, opiniuje, weryfikuje i dokonuje merytorycznego odbioru dokumentacji projektowej w zakresie geoelogiczno – inżynierskim, hydrogeologicznym i geotechnicznym
 • współpracuje z biurami projektowymi, samorządami i innymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie geologii i geotechniki na etapie opracowywania dokumentacji poprzez występowanie do właściwych organów z wnioskami o zatwierdzenie projektów robót geologicznych i zatwierdzenie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej oraz hydrogeologicznej oraz monitoruje przebieg postępowań administracyjnych
 • przygotowuje i współpracuje z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi w opracowaniu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla celów przetargowych na wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie geologii, hydrogeologii i geotechniki
 • prowadzi monitoring rozwoju technologii drogowych i mostowych, wdraża nowe rozwiązania technologiczne oraz materiały w budownictwie drogowo – mostowym w zakresie geologii i geotechniki
 • współpracuje z Wydziałem Środowiska w zakresie monitoringu jakości wód podziemnych w rejonie inwestycji realizowanych przez Oddział oraz w zakresie monitoringu osuwisk
 • współpracuje z Zespołem Kierownika Projektu dla zadań inwestycyjnych, dla których powołano Zespół Kierownika Projektu

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe z zakresu geologii lub geotechniki
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w zakresie wykonywania robót geologicznych
 • Znajomość przepisów technicznych oraz norm i metod badań z zakresu geologii, hydrogeologii i geotechniki
 • Prawo jazdy kat. B
 • Kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja
 • Umiejętność obsługi programów komputerowych (pakiet Office)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Uprawnienia w zakresie wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi
 • Umiejętność obsługi graficznych programów komputerowych
 • Zajomość języka angielskiego i niemieckiego w stopniu komunikatywnym
APLIKUJ TERAZ

TOP