Inspektor ds. bhp/ starszy inspektor ds. bhp/ specjalista ds. bhp


Powiatowy Urząd Pracy w Głogowie
Inspektor ds. bhp/ starszy inspektor ds. bhp/ specjalista ds. bhp
Miejsce pracy: Głogów
Numer: StPr/20/0974
OBOWIĄZKI:
Sporządzanie i przedstawianie co najmniej raz w roku okresowych analiz bhp zawierających propozycje przdsięwzięć organizacyjnych i technicznych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy. Przeprowadzenie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania zasad i przepisów bhp.Udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy.Udział w przekazaniu do użytkownika nowo budowanych lub przebudowanych obiektów, urządzeń produkcyjnych oraz innych urządzeń mających wpływ na warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników.Udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych, dotyczących bhp i p.poż oraz w ustalaniu zadań kierowników i innych osób kierujących zespołem pracowników w zakresie dotyczącym bhp.Opiniowanie szczegółowych instrukcji bhp na poszczególnych stanowiskach pracy.Prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentacji dotyczącej wypadków przy pracy, chorób zawodowych, a także przechowywanie wyników badań środowiska pracy.Sporządzanie dokumentacji i udział w dochodzeniach powypadkowych oraz opracowywanie wniosków, badanie przyczyn i okoliczności wypadków.Opracowywanie i ocena ryzyka zawodowego z uwzględnieniem wszystkich czynników środowiska pracy występujących na tych stanowiskach pracy i spodobu wykonywania pracy oraz zastosowanie właściwych środków profilaktycznych wynikających z tej oceny.Przeprowadzanie szkoleń instryktażowych, wstępnych pracowników oraz osób nie będących pracownikami.Współpraca z Organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej i innymi instytucjami w zakresie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia.Przeprowadzanie kontroli stanu bhp oraz przestrzegania zasad i przepisów w tym zakresie na wszystkich stanowiskach pracy.Opracowywanie planów ewakuacji osób z budynków na wypadek pożaru. Opracowywanie i aktualizowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: średnie zawodowe 4-letnie, techniczne


Wymagania inne:

Wykształcenie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.1. Wymagania niezbędne: a) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych, b) brak prawomocnego skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,c) wykształcenie (należy spełniać jedno z poniższych kryteriów):techniczne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, wyższe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, studia podyplomowe w zakresie bhp,d) staż pracy: co najmniej 2-letni staż pracy e) nieposzlakowana opinia, f) praktyczna znajomość zasad i przepisów dotyczących BHP ,h) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownika ds. BHP, i) biegła obsługa komputera (Office, Word, Excel), 2. Wymagania dodatkowe: a) obowiązkowość, odpowiedzialność za wykonywaną pracę, rzetelność, staranność, b) samodzielność, komunikatywność, wysoka kultura osobista, c) umiejętność analizy problemów i poprawnego wyciągania wniosków, d) sprawność organizacyjna.

Miejsce pracy:

Głogów


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 980 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w GłogowieTOP