Inspektor ochrony zabytków


Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu
Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor ochrony zabytków
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 139677

Warunki pracy

Praca w terenie, stres, zagrożenia korupcją, praca na komputerze.

Zakres zadań

 • prowadzenie systematycznych terenowych lustracji obiektów zabytkowych w celu rozpoznania stanu zachowania, stanów prawno -własnościowych, aktualnego sposobu użytkowania
 • przedstawianie wniosków w zakresie wpisu/ skreśleń z rejestru zabytków, prowadzenie spraw związanych z wojewódzką ewidencją zabytków
 • przedstawianie wniosków w zakresie działań zmierzających do poprawy stanu zachowania i użytkowania zabytków
 • przygotowywanie opinii, wytycznych i zaleceń konserwatorskich
 • przygotowywania decyzji administracyjnych i postanowień
 • nadzór konserwatorski nad badaniami architektonicznymi, pracami konserwatorskimi, restauratorskimi i robotami budowlanymi
 • opracowywanie wniosków do planów i studiów, opiniowanie studiów i uzgadnianie planów zagospodarowania przestrzennego
 • przygotowywanie planów rzeczowo-finansowych w zakresie finansowania z budżetu państwa prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych, opiniowanie kosztorysów i nadzorowanie tych prac
 • opiniowanie gminnych, powiatowych i wojewódzkich programów opieki nad zabytkami, gminnej ewidencji zabytków, parków kulturowych i planów ich ochrony, innych aktów prawa miejscowego
 • opiniowanie wniosków o uznanie za Pomnik Historii
 • prowadzenie kontroli zabytków, wydawanie zaleceń i nakazów; współpraca ze stanowiskiem ds. organizowania kontroli, koordynacji administracyjnych kar pieniężnych, egzekucji nakazów i administracyjnych kar pieniężnych w zakresie egzekucji nakazów i administracyjnych kar pieniężnych
 • składanie zawiadomień o wykroczeniach i przestępstwach wobec zabytków do Policji, Sądów, Prokuratur
 • upowszechnianie wiedzy o zabytkach

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe - historia sztuki, ochrona zabytków, architekt lub inżynier budowlany posiadający wiedzę i zainteresowania z zakresu historii architektury i urbanistyki
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • działania w sytuacjach stresowych
 • umiejętność redakcyjne i formułowania myśli w mowie i piśmie
 • umiejętność analityczne i rozwiązywania problemów
 • umiejętność współpracy w zespole
 • samodzielność i kreatywność
 • obsługa programu Microsoft Office
 • Oświadczam, że w okresie od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r. nie pracowałam/łem, nie pełniłam/łem służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie byłam/łem współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów 2 .
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • obsługa programu Microsoft Office


TOP