Inspektor wojewódzki


Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 126288

Warunki pracy


 •  praca w siedzibie Urzędu,
 •  praca w terenie,
 •  wyjazdy służbowe środkami transportu publicznego lub pojazdami nieprzystosowanymi do transportu osób niepełnosprawnych,
 •  stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na II piętrze z dostępem do światła dziennego,
 •  narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe,
 •  występowanie uciążliwych warunków pracy: sztuczne oświetlenie, praca siedząca, praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie,
 •  budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych fizycznie: windy, drzwi odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowane toalety.

Zakres zadań

 • prowadzi postępowania administracyjne w I i II instancji w sprawach sporu co do zakresu udostępnionych materiałów zasobu lub wysokości należnej opłaty,
 • prowadzi postępowania administracyjne w II instancji w sprawach odmowy przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub innych materiałów sporządzonych przez wykonawcę prac,
 • prowadzi postępowania administracyjne w I instancji w sprawach wykorzystania materiałów zasobu bez wymaganej licencji lub niezgodnie z warunkami licencji lub udostępniania ich wbrew postanowieniom licencji,
 • prowadzi postepowania administracyjne w I i II instancji w sprawach z zakresu ewidencji gruntów i budynków,
 • prowadzi postępowania wyjaśniające na skutek pism, wniosków i skarg dotyczących prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 • przygotowuje projekty odpowiedzi na skargi kierowane do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu w przypadku skargi złożonej na rozstrzygniecie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego,
 • opracowuje projekty stanowisk i wyjaśnień dla starostów zakresie przepisów dotyczących prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 • nadzoruje zadania starostów dotyczące prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe geodezyjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze geodezji i kartografii,
 • szczególne uprawnienia: uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie: 1. geodezyjne pomiary sytuacyjno – wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne, 2. rozgraniczenia i podziały nieruchomości oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych,
 • znajomość ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,
 • znajomość ustawy o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej,
 • znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
 • znajomość Kodeksu Cywilnego,
 • znajomość aktów wykonawczych do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, w tym rozporządzenia w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 • znajomość rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków,
 • znajomość systemów informacji o terenie oraz standardów wymiany danych ewidencyjnych i geodezyjnych (GML,SWING,SWDE),
 • komunikatywność,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność komunikacji pisemnej
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ

TOP