Inspektor wojewódzki


Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 126942

Warunki pracy


 • praca w siedzibie Urzędu,
 • praca w terenie,
 • wyjazdy służbowe środkami transportu publicznego lub pojazdami nieprzystosowanymi do transportu osób niepełnosprawnych,
 • stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na II piętrze z dostępem do światła dziennego,
 • narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe,
 • występowanie uciążliwych warunków pracy: sztuczne oświetlenie, praca siedząca, praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie,
 • budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych fizycznie: windy, drzwi odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowane toalety.

Zakres zadań

 • przygotowuje projekt programu kontroli z wykorzystaniem dostępnych metodologii (opracowania własne bądź przekazane przez Głównego Geodetę Kraju)
 • prowadzi kontrolę działalności administracji geodezyjnej i kartograficznej w zakresie legalności i rzetelności
 • prowadzi kontrolę działalności gospodarczej przedsiębiorcy oraz państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej w zakresie wykonywania prac geodezyjnych lub prac kartograficznych
 • przygotowuje projekty wystąpień pokontrolnych, sprawozdań z kontroli oraz protokołów z kontroli
 • przygotowuje projekty rozstrzygnięć dotyczące nieprawidłowości przy wykonywaniu prac geodezyjnych i kartograficznych
 • prowadzi postępowania wyjaśniające dotyczące refundacji przez Skarb Państwa uzasadnionych kosztów związanych z podziałem nieruchomości, czynnościami związanymi z rozgraniczeniem nieruchomości oraz ewidencja gruntów i budynków, w tym również kosztów uzasadnionych prac geodezyjnych ponoszonych przez spółdzielnie mieszkaniowe
 • prowadzi obsługę organizacyjno-techniczną rzecznika dyscyplinarnego oraz wojewódzkiej komisji dyscyplinarnej w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej osób wykonujących samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe geodezyjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w geodezji i kartografii
 • szczególne uprawnienia: w zakresie: 1. pomiarów sytuacyjno – wysokościowych realizacyjnych i inwentaryzacyjnych lub 2. rozgraniczania i podziałów nieruchomości (gruntów) oraz sporządzania dokumentów do celów prawnych
 • znajomość ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne
 • znajomość ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej
 • znajomość ustawy o kontroli w administracji rządowej
 • znajomość ustawy Prawo przedsiębiorców
 • znajomość ustawy Prawo budowlanie
 • znajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami
 • znajomość ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych
 • znajomość KPA
 • znajomość rozporządzenia w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania tych wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
 • znajomość rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
 • znajomość rozporządzenia w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych
 • znajomość rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków
 • znajomość rozporządzenia w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej
 • znajomość rozporządzenia w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT
 • znajomość rozporządzenia w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych
 • znajomość rozporządzenia w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych
 • znajomość rozporządzenia w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych
 • znajomość systemów PZGiK oraz standardów wymiany danych geodezyjnych (GML, SWDE)
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • umiejętność komunikacji pisemnej
 • umiejętność współpracy w zespole
 • komunikatywność
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ

TOP