Inspektor wojewódzki


Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 127023

Warunki pracy


 • praca w siedzibie Urzędu,
 • wyjazdy służbowe środkami transportu publicznego lub pojazdami nieprzystosowanymi do transportu osób niepełnosprawnych,
 • stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na II piętrze z dostępem do światła dziennego,
 • narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe,
 • występowanie uciążliwych warunków pracy: sztuczne oświetlenie, praca siedząca, praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie,
 • budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych fizycznie: windy, drzwi odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowane toalety.

Zakres zadań

 • dokonuje analizy zagrożeń związanych z możliwością wystąpienia czasowej lub trwałej przerwy w dostępie do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia szpitalnego w ramach podmiotów leczniczych działających na terenie województwa dolnośląskiego
 • prowadzi sprawy związane z funkcjonowaniem Systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania w zakresie dostępnej bazy łóżkowej szpitali na terenie województwa dolnośląskiego
 • przygotowuje zestawienia statystyczne dotyczące parametrów czasu oczekiwania zespołów ratownictwa medycznego na przekazanie pacjenta do szpitalnego oddziału ratunkowego lub szpitalnej izby przyjęć
 • przygotowuje zestawienia statystyczne dotyczące parametrów czasów dotarcia na miejsce zdarzenia oraz ilości podjętych interwencji przez zespoły ratownictwa medycznego
 • opracowuje i aktualizuje Wojewódzki Plan Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa dolnośląskiego
 • przeprowadza kontrole dysponentów medycznych, jednostek współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz podmiotów prowadzących kursy w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub w podmiocie leczniczym lub u dysponenta zespołów ratownictwa medycznego
 • znajomość ustawy o działalności leczniczej
 • znajomość ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym
 • znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • znajomość rozporządzenia w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego
 • znajomość rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • umiejętność komunikacji pisemnej
 • komunikatywność
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ

TOP