Inspektor wojewódzki


Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 127227

Warunki pracy


 • praca w siedzibie Urzędu,
 • wyjazdy służbowe środkami transportu publicznego lub pojazdami nieprzystosowanymi do transportu osób niepełnosprawnych,
 • stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na II piętrze z dostępem do światła dziennego,
 • narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe,
 • występowanie uciążliwych warunków pracy: sztuczne oświetlenie, praca siedząca, praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie,
 • budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych fizycznie: windy, drzwi odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowane toalety.

Zakres zadań

 • prowadzi bieżącą obsługę finansową budżetu Wojewody Dolnośląskiego w zakresie dotacji udzielanych z budżetu państwa na zadania zlecone i własne realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonuje podziału, rozliczeń i analiz wydatkowania dotacji
 • prowadzi sprawy związane z udostępnianiem informacji o środowisku i jego ochroną
 • przeprowadza kontrole zadań środowiskowych będących w kompetencji Wojewody, związanych z wykorzystaniem dotacji przeznaczonej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne jednostek samorządu terytorialnego
 • prowadzi sprawy związane z przekazywaniem środków z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych ponoszonych na realizacje operacji, które zostaną zgłoszone przez samorząd województwa w ramach pomocy technicznej objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich i Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”
 • prowadzi sprawy z zakresu ochrony przyrody i utrzymania parków krajobrazowych związanych z działalnością Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych
 • prowadzi sprawy związane z wykonywaniem przez gminy zabiegów pielęgnacyjnych na pomnikach przyrody
 • monitoruje poziom realizacji dochodów zaplanowanych do osiągniecia z tytułu zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez UMWD
 • prowadzi sprawy dotyczące wypłaty odszkodowań lub wykupu nieruchomości w związku z ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomości w wyniku ochrony zasobów środowiska

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe z zakresu ochrony środowiska, inżynierii środowiska lub wyższe ekonomiczne lub administracyjne lub prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość ustawy o finansach publicznych
 • znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • znajomość ustawy o kontroli w administracji rządowej
 • znajomość KPA
 • znajomość ustawy Prawo ochrony środowiska
 • znajomość ustawy o ochronie przyrody
 • znajomość ustawy Prawo wodne
 • znajomość ustawy o odpadach
 • znajomość ustawy prawo geologiczne i górnicze
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • umiejętność komunikacji pisemnej
 • komunikatywność
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ

TOP