Inspektor wojewódzki


Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 127222

Warunki pracy


 • praca w siedzibie Urzędu;
 • stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na I piętrze z dostępem do światła dziennego;
 • narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe;
 • występowanie uciążliwych warunków pracy: sztuczne oświetlenie, praca siedząca, praca przy monitorze powyżej 4 godzin;
 • budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych fizycznie: windy, drzwi odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowane toalety.

Zakres zadań

 • analizuje i weryfikuje pod względem zgodności z prawem aktów organów jednostek samorządu terytorialnego, organów ich związków oraz porozumień zawieranych pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego
 • sporządza projekty rozstrzygnięć nadzorczych oraz skarg do wojewódzkiego sądu administracyjnego
 • sporządza projekty aktów nadzoru stwierdzającego nieistotne naruszenie prawa
 • rozpatruje skargi na działalność rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa
 • prowadzi postępowania zmierzające do wydania zarządzenia zastępczego
 • prowadzi sprawy związane z przygotowywaniem wniosków o rozwiązanie władz organów jednostek samorządu terytorialnego i wnioski o wprowadzenie zarządu komisarycznego
 • prowadzi ewidencję otrzymywanych uchwał z uwzględnieniem zastosowanych środków nadzorczych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość przepisów Konstytucji RP
 • znajomość ustawy o samorządzie gminnym
 • znajomość ustawy o samorządzie powiatowym
 • znajomość ustawy o samorządzie województwa
 • znajomość ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
 • znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dział VIII)
 • znajomość ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Rozdział 1 i 2)
 • znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej
 • znajomość ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne
 • znajomość poniższych aktów prawnych w zakresie przepisów kompetencyjnych dla organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego: ustawy o pomocy społecznej, ustawy Prawo oświatowe, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy Karta Nauczyciela, ustawy o drogach publicznych, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • kreatywność
 • umiejętność organizacji pracy
 • umiejętność komunikacji pisemnej
 • umiejętność współpracy w zespole
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ

TOP