Inspektor wojewódzki


Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 136724

Warunki pracy


 • praca w siedzibie Urzędu,
 • stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na parterze z dostępem do światła dziennego,
 • narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe,
 • występowanie uciążliwych warunków pracy: sztuczne oświetlenie, praca siedząca, praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie,
 • budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych fizycznie: windy, drzwi odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowane toalety.

Zakres zadań

 • prowadzi sprawy związane z przekazywaniem i rozliczaniem środków finansowych przekazywanych w formie dotacji celowej Marszałkowi Województwa, w tym przygotowuje wnioski o uruchomienie rezerwy celowej z budżetu państwa
 • prowadzi sprawy w zakresie planowania i sprawozdawczości w zakresie finansów publicznych
 • podejmuje czynności i bierze udział w kontrolach
 • prowadzi sprawy związane z rozliczaniem podmiotów leczniczych
 • prowadzi sprawy związane z realizacją zobowiązania lekarzy do odpracowania okresu pobierania zwiększonego wynagrodzenia, w tym przygotowuje projekty decyzji o nałożeniu kary z tytułu niezrealizowania zobowiązania
 • prowadzi inne sprawy związane z kształceniem podyplomowym lekarzy i innych pracowników medycznych w ochronie zdrowia

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze finansów publicznych lub rachunkowości
 • znajomość ustawy o finansach publicznych oraz aktów wykonawczych
 • znajomość ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość arkuszy kalkulacyjnych
 • umiejętność komunikacji pisemnej
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • komunikatywność
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ

TOP