Inspektor wojewódzki


Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 139114

Warunki pracy


 • praca w siedzibie Urzędu,
 • wyjazdy służbowe środkami transportu publicznego lub pojazdami nieprzystosowanymi do transportu osób niepełnosprawnych,
 • stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na parterze z dostępem do światła dziennego,
 • narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe,
 • występowanie uciążliwych warunków pracy: sztuczne oświetlenie, praca siedząca, praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie,
 • budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych fizycznie: windy, drzwi odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowane toalety.

Zakres zadań

 • kontroluje pod względem merytorycznym, w tym przy użyciu systemu teleinformatycznego, realizację zadań z zakresu wspierania rodziny, pieczy zastępczej, usamodzielnień pełnoletnich wychowanków i adopcji, wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, a także zgodność zatrudniania pracowników w/w jednostek z wymaganymi kwalifikacjami
 • prowadzi postępowania administracyjne w I instancji, na wniosek powiatu lub samorządu województwa oraz innych podmiotów uprawnionych, dotyczące wydawania, cofania, zmiany i wygaszania zezwoleń na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego, wydawania zgody na likwidację placówki opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego
 • bierze udział, jako obserwator, w posiedzeniach ośrodka adopcyjnego dotyczących kwalifikowania dziecka do przysposobienia, dokonywania wstępnej oceny kandydata do przysposobienia dziecka oraz wydawania opinii kwalifikacyjnej kandydata do przysposobienia dziecka
 • rozpatruje wnioski na przyjęcie do placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, interwencyjnego lub specjalistyczno-terapeutycznego kolejnego dziecka pomimo przekroczenia dopuszczalnego limitu miejsc oraz na przyjęcie większej liczby dzieci do placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego lub regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej
 • prowadzi postępowania administracyjne w I instancji w sprawie nałożenia kary pieniężnej za nierealizowanie zaleceń pokontrolnych
 • gromadzi informacje o liczbie miejsc w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie danego powiatu
 • prowadzi rejestry placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych
 • rozpatruje skargi i wnioski w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe tytuł zawodowy magistra na kierunku prawo, administracja, pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną lub pedagogikę opiekuńczo - wychowawczą
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w zawodzie pedagoga lub psychologa albo w zakresie resocjalizacji lub pracy z dziećmi lub rodziną w jednostkach organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej lub w innych instytucjach zajmujących się problematyką dziecka i rodziny
 • znajomość ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i jej aktów wykonawczych
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego
 • umiejętność organizacji pracy
 • umiejętność komunikacji pisemnej
 • komunikatywność
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkoweTOP