Inspektor wojewódzki


Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 139521

Warunki pracy


 • praca w siedzibie Urzędu,
 • wyjazdy służbowe środkami transportu publicznego lub pojazdami nieprzystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych,
 • stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na parterze z dostępem do światła dziennego,
 • narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe,
 • występowanie uciążliwych warunków pracy: sztuczne oświetlenie, praca siedząca, praca przy monitorze powyżej 4 godzin,
 • budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych fizycznie: windy, drzwi odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowane toalety.

Zakres zadań

 • przeprowadza kontrole planowe i doraźne w Instytucji Zarządzającej i Instytucjach Pośredniczących RPO WD 2014-2020, służące sprawdzeniu funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli, w tym stosowania przez instytucję kontrolowaną obowiązujących procedur
 • prowadzi sprawy z wniosków właściwych starostów o wyrażenie zgody na udzielenie ulgi w spłacie należności pieniężnej z tytułu gospodarowania nieruchomościami, mającej charakter cywilnoprawny, przypadającej Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez starostę wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej przedłożonych do Wojewody od dnia 14 maja 2021 r.
 • przygotowuje odpowiednio do nadania i zatwierdzenia przez Wojewodę Dolnośląskiego projekty i aktualizacje statutów i regulaminów administracji zespolonej w województwie
 • przygotowuje projekty pełnomocnictw i upoważnień udzielnych przez Wojewodę Dolnośląskiego i Dyrektora Generalnego oraz prowadzi ich rejestry
 • prowadzi sprawy kadrowe kierowników i zastępców kierowników służb, inspekcji i straży
 • obsługuje merytorycznie prace zespołu, powołanego zarządzeniem Wojewody Dolnośląskiego, ds. oceny wniosków właściwych starostów o wyrażenie zgody w zakresie wskazanym w art. 12a ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
 • prowadzi sprawy związane z udzieleniem przez Wojewodę, na wniosek gmin, środków z budżetu państwa, w ramach dotacji celowych na finansowanie kosztów zadań własnych, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w zakresie zakupu masztów i flag oraz ich instalacji

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • znajomość kodeksu pracy
 • znajomość ustawy o pracownikach państwowych
 • znajomość przepisów dotyczących funkcjonowania administracji zespolonej w województwie
 • znajomość ustawy o finansach publicznych
 • znajomość ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • znajomość ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020
 • znajomość KPA
 • znajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami
 • znajomość egzekucji w administracji publicznej
 • znajomość ordynacji podatkowej (dział III), wraz z aktami wykonawczymi
 • znajomość kodeksu cywilnego
 • znajomość obowiązujących przepisów prawa w zakresie udzielania pomocy de minimis i pomocy publicznej
 • znajomości wytycznych w zakresie desygnacji na lata 2014-2020
 • znajomość rozporządzenia w sprawie zasad techniki prawodawczej
 • znajomość arkuszy kalkulacyjnych
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • umiejętność organizacji pracy
 • umiejętność komunikacji pisemnej
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkoweTOP