Inspektor wojewódzki


Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 69383

Warunki pracy

- praca w siedzibie Urzędu,
- wyjazdy służbowe środkami transportu publicznego lub pojazdami nieprzystosowanymi do transportu osób niepełnosprawnych,
- stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na III piętrze z dostępem do światła dziennego,
- narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe,
- występowanie uciążliwych warunków pracy: sztuczne oświetlenie, praca siedząca, praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie,
- budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych fizycznie: windy, drzwi odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowane toalety.

Zakres zadań

 • koordynowanie na terenie województwa dolnośląskiego działań wynikających z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
 • nadzorowanie realizacji zadań samorządu gminnego, powiatowego i województwa oraz kontrolowanie realizacji przez podmioty niepubliczne na podstawie umów z organami administracji rządowej i samorządowej zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 • monitorowanie zjawisk przemocy w rodzinie, w szczególności opracowywanie sprawozdań i raportów (kwartalnych/rocznych), materiałów instruktażowych, zaleceń i procedur postępowania interwencyjnego dla osób realizujących zadania w zakresie zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie, uczestniczenie w spotkaniach, konferencjach lub szkoleniach oraz organizowanie spotkań z udziałem przedstawicieli służb realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 • uczestniczenie w planowaniu i podziale środków (weryfikowanie i opiniowanie wniosków w tym zakresie, opracowywanie propozycji podziału dotacji) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat tj. realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie oraz prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie
 • nadzorowanie i kontrolowanie jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w zakresie standardu świadczonych usług, jakości działalności, realizacji zadań własnych i zleconych oraz poziomu kwalifikacji kadr
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w I instancji w sprawach wymierzania kar pieniężnych za niezrealizowanie zaleceń pokontrolnych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie na jednym z kierunków: prawo, pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, politologia, politologia i nauki społeczne, socjologia, polityka społeczna, nauki o rodzinie lub inne, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, pedagogiki specjalnej lub resocjalizacji
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w instytucjach lub innych podmiotach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 • przeszkolenie: specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej, ukończenie szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wymiarze co najmniej 100 godzin
 • znajomość ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz aktów wykonawczych
 • znajomość ustawy o pomocy społecznej oraz aktów wykonawczych
 • znajomość ustawy o finansach publicznych oraz aktów wykonawczych
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • umiejętność organizacji pracy
 • komunikatywność
 • umiejętność komunikacji pisemnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  TOP