Inspektor wojewódzki


Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 113695

Warunki pracy

- praca w siedzibie Urzędu,


- wyjazdy służbowe środkami transportu publicznego lub pojazdami nieprzystosowanymi do transportu osób niepełnosprawnych,


- stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na I piętrze z dostępem do światła dziennego,


- narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe,


- występowanie uciążliwych warunków pracy: sztuczne oświetlenie, praca siedząca, praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie,


- budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych fizycznie: windy, drzwi odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowane toalety.

Zakres zadań

 • prowadzenie spraw związanych z procedurą naboru wniosków o dofinansowanie, opracowanie listy wniosków dofinansowanych oraz rekomendowanych do dofinansowania, przygotowanie umów o dofinansowanie,
 • przeprowadzanie weryfikacji wniosków o wypłatę dofinansowania oraz przedkładanych dokumentów finansowych w zakresie zgodności z zapisami umowy o dofinansowanie,
 • prowadzenie kontroli prawidłowości realizacji inwestycji i wykorzystania środków finansowych przekazywanych w ramach programów rządowych,
 • monitorowanie i kontrolowanie stopnia wykorzystania dofinansowania oraz realizacji inwestycji i zadań przez beneficjentów w zakresie zgodności z wymogami programów rządowych, zapisami umów o dofinansowanie oraz obowiązującymi przepisami prawa,
 • przygotowywanie: zmian harmonogramów i list dofinansowania, projektów umów o dofinansowanie i aneksów do umów w ramach programów rządowych,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w I instancji w sprawie wydania decyzji o zwrocie dofinansowania wykorzystanego niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranego nienależnie lub w nadmiernej wysokości,
 • udzielanie szczegółowych informacji i wyjaśnień podmiotom zainteresowanym udziałem w naborze lub uczestniczącym w ich realizacji, a także Komisji oceniającej wnioski o dofinansowanie,
 • sporządzanie sprawozdań z realizacji programu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg,
 • znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • znajomość ustawy o finansach publicznych
 • znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie,
 • znajomość ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • znajomość ustawy o kontroli w administracji rządowej,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność komunikacji pisemnej,
 • umiejętność organizacji pracy
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  TOP