Inspektor wojewódzki


Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 113790

Warunki pracy

- praca w siedzibie Urzędu,


- wyjazdy służbowe środkami transportu publicznego lub pojazdami nieprzystosowanymi do transportu osób niepełnosprawnych,


-stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na II z dostępem do światła dziennego,


-narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe,


-występowanie uciążliwych warunków pracy: sztuczne oświetlenie, praca siedząca, praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie,


-budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych fizycznie: windy, drzwi odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowane toalety.

Zakres zadań

 • dokonywanie analizy zagrożeń związanych z możliwością wystąpienia czasowej lub trwałej przerwy w dostępnie do udzielenia świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia szpitalnego w ramach podmiotów leczniczych działających na terenie województwa dolnośląskiego,
 • prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem Systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania w zakresie dostępnej bazy łóżkowej szpitali na terenie województwa dolnośląskiego,
 • przygotowywanie zestawień statystycznych dotyczących parametrów czasu oczekiwania zespołów ratownictwa medycznego na przekazanie pacjenta do szpitalnego oddziału ratunkowego lub szpitalnej izby przyjęć,
 • przygotowywanie zestawień statystycznych dotyczących parametrów czasu dotarcia na miejsce zdarzenia oraz ilości podjętych interwencji przez zespoły ratownictwa medycznego,
 • opracowywanie i aktualizowanie Wojewódzkiego Planu Działania Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego dla województwa dolnośląskiego,
 • - przeprowadzanie kontroli dysponentów medycznych, jednostek współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz podmiotów prowadzących kursy w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub w podmiocie leczniczym lub u dysponenta ratownictwa medycznego
 • znajomość ustawy o działalności leczniczej,
 • znajomość ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym,
 • znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie,
 • znajomość rozporządzenia w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego,
 • znajomość rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność komunikacji pisemnej,
 • komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  TOP