Inspektor wojewódzki


Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 114099

Warunki pracy

- praca w siedzibie Urzędu,


- praca w terenie,


- stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na II piętrze z dostępem do światła dziennego,


- wyjazdy służbowe środkami transportu publicznego lub pojazdami nieprzystosowanymi do transportu osób niepełnosprawnych,


-narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe,


-występowanie uciążliwych warunków pracy: sztuczne oświetlenie, praca siedząca, praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie,


-budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych fizycznie: windy, drzwi odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowane toalety.

Zakres zadań

 • prowadzenie monitoringu i kontroli nad tworzeniem, prowadzeniem i udostępnianiem przez organy administracji geodezyjnej i kartograficznej baz danych,
 • prowadzenie kontroli zgromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym materiałów i zbiorów danych,
 • prowadzenie postępowań wyjaśniających w zakresie rezultatów prac geodezyjnych i kartograficznych,
 • przygotowywanie projektu wniosku do Rzecznika Dyscyplinarnego o wszczęcie postępowania wyjaśniającego, a także projektu zawiadamiania organów ścigania o możliwości popełnienia wykroczenia,
 • prowadzenie monitoringu i kontroli koordynacji usytuowania projektowych sieci uzbrojenia terenu oraz ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,
 • prowadzenie monitoringu i kontroli nad zmianami w strukturze agrarnej oraz w sposobie użytkowania gruntów i ich bonitacji w ramach monitoringu przeprowadzonego przez marszałka województwa,
 • prowadzenie obsługi organizacyjno – technicznej Rzecznika Dyscyplinarnego ds. Geodezji i Kartografii i Wojewódzkiej Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Geodezji i Kartografii,
 • sporządzanie wojewódzkich zestawień zbiorczych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe geodezyjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne;
 • znajomość ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej
 • znajomość ustawy o kontroli w administracji rządowej
 • znajomość ustawy Prawo przedsiębiorców
 • znajomość ustawy Prawo budowlanie
 • znajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami
 • znajomość KPA
 • znajomość rozporządzenia w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania tych wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
 • znajomość rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
 • znajomość rozporządzenia w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych;
 • znajomość rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków
 • znajomość rozporządzenia w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów;
 • znajomość rozporządzenia w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej;
 • znajomość rozporządzenia w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT
 • znajomość rozporządzenia w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych
 • znajomość rozporządzenia w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych
 • znajomość rozporządzenia w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych
 • znajomość systemów PZGiK oraz standardów wymiany danych geodezyjnych (GML)
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • umiejętność komunikacji pisemnej
 • umiejętność współpracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • szczególne uprawnienia w zakresie: 1. pomiarów sytuacyjno – wysokościowych realizacyjnych i inwentaryzacyjnych lub 2. rozgraniczania i podziałów nieruchomości (gruntów) oraz sporządzania dokumentów do celów prawnych.
APLIKUJ TERAZ

TOP