Inspektor wojewódzki


Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 116425

Warunki pracy

-praca w siedzibie Urzędu, -praca w terenie, -wyjazdy służbowe środkami transportu publicznego lub pojazdami nieprzystosowanymi do transportu osób niepełnosprawnych, -stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na II piętrze z dostępem do światła dziennego, -narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe, -występowanie uciążliwych warunków pracy: sztuczne oświetlenie, praca siedząca, praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, -budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych fizycznie: windy, drzwi odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowane toalety.

Zakres zadań

 • przygotowywanie projektu programu kontroli z wykorzystaniem dostępnych metodologii (opracowania własne bądź przekazane przez Głównego Geodetę Kraju),
 • prowadzenie kontroli działalności administracji geodezyjnej i kartograficznej w zakresie legalności i rzetelności,
 • prowadzenie kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy oraz państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej w zakresie wykonywania prac geodezyjnych lub prac kartograficznych,
 • przygotowywanie projektów wystąpień pokontrolnych, sprawozdań z kontroli oraz protokołów z kontroli,
 • przygotowywanie projektów rozstrzygnięć dotyczących nieprawidłowości przy wykonywaniu prac geodezyjnych i kartograficznych,
 • prowadzenie postępowań wyjaśniających dotyczących refundacji przez Skarb Państwa uzasadnionych kosztów związanych z podziałem nieruchomości, czynnościami związanymi z rozgraniczeniem nieruchomości oraz ewidencja gruntów i budynków, w tym również kosztów uzasadnionych prac geodezyjnych ponoszonych przez spółdzielnie mieszkaniowe,
 • prowadzenie obsługi organizacyjno-technicznej rzecznika dyscyplinarnego oraz wojewódzkiej komisji dyscyplinarnej w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej osób wykonujących samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe geodezyjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w geodezji i kartografii
 • szczególne uprawnienia: w zakresie: 1. pomiarów sytuacyjno – wysokościowych realizacyjnych i inwentaryzacyjnych lub 2. rozgraniczania i podziałów nieruchomości (gruntów) oraz sporządzania dokumentów do celów prawnych
 • znajomość ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne
 • znajomość ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej
 • znajomość ustawy o kontroli w administracji rządowej
 • znajomość ustawy Prawo przedsiębiorców
 • znajomość ustawy Prawo budowlanie
 • znajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami
 • znajomość ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych
 • znajomość KPA
 • znajomość rozporządzenia w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania tych wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
 • znajomość rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
 • znajomość rozporządzenia w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych
 • znajomość rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków
 • znajomość rozporządzenia w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej
 • znajomość rozporządzenia w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT
 • znajomość rozporządzenia w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych
 • znajomość rozporządzenia w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych
 • znajomość rozporządzenia w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych
 • znajomość systemów PZGiK oraz standardów wymiany danych geodezyjnych (GML, SWDE)
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • umiejętność komunikacji pisemnej
 • umiejętność współpracy w zespole
 • komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  TOP