Inspektor wojewódzki


Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 116667

Warunki pracy

- praca w siedzibie Urzędu,


- stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na I piętrze z dostępem do światła dziennego,


- narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe,


- występowanie uciążliwych warunków pracy: sztuczne oświetlenie, praca siedząca, praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie,


- budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych fizycznie: windy, drzwi odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowane toalety.

Zakres zadań

 • analizowanie i weryfikowanie pod względem zgodności z prawem aktów organów jednostek samorządu terytorialnego, organów ich związków oraz porozumień zawieranych pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego,
 • sporządzanie projektów rozstrzygnięć nadzorczych oraz skarg do wojewódzkiego sądu administracyjnego,
 • sporządzanie projektu aktu nadzoru stwierdzającego nieistotne naruszenie prawa,
 • rozpatrywanie skarg na działalność rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa,
 • prowadzenie postępowań zmierzających do wydania zarządzenia zastępczego,
 • prowadzenie spraw związanych z przygotowywaniem wniosków o rozwiązanie władz organów jednostek samorządu terytorialnego i wniosków o wprowadzenie zarządu komisarycznego,
 • prowadzenie ewidencji otrzymywanych uchwał z uwzględnieniem zastosowanych środków nadzorczych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość przepisów Konstytucji RP,
 • znajomość ustawy o samorządzie gminnym,
 • znajomość ustawy o samorządzie powiatowym,
 • znajomość ustawy o samorządzie województwa,
 • znajomość ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi,
 • znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dział VIII),
 • znajomość ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Rozdział 1 i 2),
 • znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej,
 • znajomość ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,
 • znajomość poniższych aktów prawnych w zakresie przepisów kompetencyjnych dla organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego: •ustawy o pomocy społecznej,•ustawy Prawo oświatowe,•ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,•ustawy o gospodarce nieruchomościami,•ustawy Karta Nauczyciela,•ustawy o drogach publicznych,•ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • kreatywność,
 • umiejętność organizacji pracy,
 • umiejętność komunikacji pisemnej,
 • umiejętność współpracy w zespole,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  TOP