Inspektor wojewódzki


Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 117543

Warunki pracy

- praca w siedzibie Urzędu, - wyjazdy służbowe środkami transportu publicznego lub pojazdami nieprzystosowanymi do transportu osób niepełnosprawnych, - stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na parterze z dostępem do światła dziennego; - narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe; - występowanie uciążliwych warunków pracy: sztuczne oświetlenie, praca siedząca, praca przy monitorze powyżej 4 godzin; - budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych fizycznie: windy, drzwi odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowane toalety.

Zakres zadań

 • przeprowadzanie kontroli w podmiotach wykonujących działalność leczniczą w zakresie wykonywania opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem do ukończenia 2 miesiąca życia w odniesieniu do realizacji standardów opieki okołoporodowej, wykonywanych zadań położnych, prowadzenia dokumentacji medycznej oraz zgodności prowadzonej działalności z obowiązującymi przepisami prawa
 • dokonywanie - we współpracy z konsultantami wojewódzkimi - analizy jakości opieki okołoporodowej na podstawie danych dotyczących urodzeń żywych i martwych, zgonów noworodków, zgonów kobiet w okresie ciąży, porodu lub połogu
 • weryfikowanie zgodności świadczeń edukacyjnych w kształtowaniu prozdrowotnych postaw przyszłych rodziców, proponowanych w szkołach rodzenia w oparciu o Standard Edukacja Przedporodowa „Szkoła Rodzenia” w ramach wojewódzkiego programu „Jak urodzić zdrowe dziecko”
 • przeprowadzanie wizytacji w szkołach rodzenia uczestniczących w wojewódzkim programie „Jak urodzić zdrowe dziecko“
 • sporządzanie projektów opinii o zgodności planowanego programu polityki zdrowotnej z celami operacyjnymi Narodowego Programu Zdrowia i Priorytetami dla Regionalnej Polityki Zdrowotnej dla Województwa
 • prowadzenie spraw dotyczące postępowania na wypadek wystąpienia zachorowań lub zagrożenia wystąpienia szczególnie niebezpiecznych chorób zakaźnych i bioterroryzmu na terenie województwa dolnośląskiego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe medyczne o kierunku położnictwo
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony zdrowia
 • szczególne uprawnienia: aktywne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki
 • znajomość ustawy o kontroli w administracji rządowej
 • znajomość ustawy o działalności leczniczej
 • znajomość ustawy KPA
 • znajomość ustawy Prawo przedsiębiorców
 • znajomość ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
 • znajomość ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 • znajomość ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty
 • znajomość ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
 • znajomość ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej
 • znajomość ustawy o zdrowiu publicznym
 • znajomość rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020
 • znajomość rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rocznej informacji o zrealizowanych lub podjętych zadaniach z zakresu zdrowia publicznego
 • znajomość rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru programu polityki zdrowotnej, wzoru raportu końcowego z realizacji programu polityki zdrowotnej oraz sposobu sporządzenia projektu programu polityki zdrowotnej i raportu końcowego z realizacji programu polityki zdrowotnej
 • znajomość dokumentu: Priorytety dla Regionalnej Polityki Zdrowotnej dla Województwa Dolnośląskiego
 • znajomość rozporządzenia w sprawie standardów postępowania oraz procedur medycznych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem
 • znajomość rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej
 • znajomość rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania
 • znajomość rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego
 • znajomość rozporządzenia w sprawie zakresu zadań lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej
 • znajomość rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej
 • znajomość rozporządzenia w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia podmiotu leczniczego
 • umiejętność organizacji pracy
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • komunikatywność
 • umiejętność komunikacji pisemnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • specjalizacja położnicza lub z zakresu opieki okołoporodowej lub pielęgniarstwa środowiskowego dla położnych lub pielęgniarstwa rodzinnego dla położnych
APLIKUJ TERAZ

TOP