Inspektor


Komenda Miejska Policji we Wrocławiu
Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 126890

Warunki pracy

- praca na parterze budynku, wykonywana przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,


- praca biurowa przy komputerze powyżej połowy dobowego czasu pracy,


- praca wymagająca sprawnego narządu mowy, wzroku, słuchu i sprawności obu rąk,


- budynek jest częściowo przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Prowadzenie i nadzorowanie zagadnień związanych z przebiegiem służby funkcjonariuszy (przyjęcia, mianowania, przeniesienia, zwolnienia) oraz wydawanie decyzji administracyjnych w tym zakresie w celu zapewnienia kompleksowej obsługi kadrowej policjantów.
 • Współpraca z kierownikami jednostek i komórek organizacyjnych Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu w zakresie czynności wykonywanych na stanowisku pracy, w celu prawidłowej realizacji procedur kadrowych.
 • Ustalanie uprawnień funkcjonariuszy do nagród i innych świadczeń oraz przygotowywanie decyzji w tych sprawach w celu przekazania komórkom wypłacającym świadczenia finansowe informacji o świadczeniach pieniężnych przysługujących ze stosunku służbowego.
 • Zakładanie i prowadzenie teczek akt osobowych funkcjonariuszy w celu prawidłowego przechowywania dokumentacji wymaganej odrębnymi przepisami.
 • Udzielanie merytorycznych wskazówek policjantom i ich przełożonym o prawach i obowiązkach policjantów, celem prawidłowego ich stosowania.
 • Opiniowanie raportów policjantów dotyczących dodatkowego zatrudnienia w celu podjęcia przez Komendanta Miejskiego Policji we Wrocławiu decyzji w tym zakresie.
 • Przygotowywanie akt osobowych zwolnionych funkcjonariuszy oraz innej dokumentacji w celu bieżącego przekazywania do archiwum.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy kancelaryjno-biurowej
 • Wysoka kultura osobista
 • Komunikatywność
 • Umiejętność organizacji pracy
 • Umiejętność stosowania przepisów prawa
 • Znajomość obsługi komputera
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/ kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do złożenia oświadczenia lustracyjnego, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" wydanego przez organy Policji lub ABW lub wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ

TOP