Inspektor


Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
Dolnośląski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 130249

Warunki pracy

- praca wymaga przemieszczania się pomiędzy piętrami budynku


- praca wymaga szczególnej koncentracji i umiejętności komunikacji


- praca pod presją czasu


- praca wymagająca sprawnego narządu mowy, wzroku, słuchu i sprawności obu rąk


- praca biurowa przy komputerze powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy


- praca przy sztucznym i naturalnym oświetleniu


- obsługa urządzeń biurowych (komputer, kserokopiarka, drukarka, fax, telefon)


- budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych z narządem ruchu, posiada podjazd oraz windę


- praca na poziomie III piętra

Zakres zadań

 • prowadzi komputerową ewidencję kart indywidualnego wyposażenia mundurowego i specjalnego policjantów województwa dolnośląskiego, ustala potrzeby materiałowe i finansowe w zakresie mundurowego wyposażenia indywidualnego policjantów w celu realizacji zaopatrzenia
 • sporządza dokumenty obrotu materiałowego dla policjantów województwa dolnośląskiego w zakresie indywidualnego wyposażenia mundurowego i specjalnego w celu pobrania wyposażenia mundurowego z magazynu KWP
 • przygotowuje i nalicza równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie i czyszczenie wyposażenia specjalnego dla policjantów województwa dolnośląskiego i przekazuje do Wydziału Finansów w celu wypłaty należności w gotówce. Za powierzone zadania ponosi odpowiedzialność materialną
 • rozlicza policjantów jednostek Policji województwa dolnośląskiego zwolnionych ze służby w Policji i przeniesionych na inne stanowisko służbowe z przedmiotów indywidualnego wyposażenia mundurowego i specjalnego oraz z nienależnych części równoważników pieniężnych w celu zapewnienia prawidłowej gospodarki wyposażeniem mundurowym

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego doświadczenia zawodowego w administracji
 • dobra znajomość przepisów mundurowych
 • komunikatywność
 • znajomość oprogramowania „MANKO”, MS Office (Word, Excel)
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944r. do dnia 31 lipca 1990r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ

TOP