Inspektor


Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu
Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 133296

Warunki pracy


 • Praca terenowo-biurowa
 • Częste kontakty zewnętrzne
 • Kontakt z czynnikami alergizującymi
 • Możliwy kontakt ze środkami ochrony roślin i nawozami
 • Wysiłek fizyczny przy pobieraniu prób
 • Praca z monitorem ekranowym powyżej 4 godzin
 • Poruszanie się samochodem służbowym kat. B.

 

Zakres zadań

 • Prowadzi kontrole wprowadzania do obrotu nawozów, nawozów oznaczonych znakiem "NAWÓZ WE", środków wspomagających uprawę roślin i produktów pofermentacyjnych oraz wprowadzanie do obrotu i udostępnianie na rynku produktów nawozowych UE;
 • Pobiera próbki do badań laboratoryjnych: nawozów, nawozów oznaczonych znakiem "NAWÓZ WE", środków wspomagających uprawę roślin i produktów pofermentacyjnych oraz produktów nawozowych UE wprowadzonych do obrotu i udostępnionych na rynku;
 • Prowadzi kontrole w zakresie występowania agrofagów kwarantannowych dla UE, agrofagów tymczasowo kwalifikujących się jako agrofagi kwarantannowe dla UE, agrofagów niekwarantannowych dotychczas niewystępujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, regulowanych agrofagów niekwarantannowych dla UE i innych agrofagów;
 • Prowadzi urzędowy rejestr podmiotów profesjonalnych (URPP), przyjmuje i rozpatruje wnioski oraz wydaje zawiadomienia o wpisie, aktualizacji i wykreśleniu;
 • Prowadzi kontrole urzędowe w celu weryfikacji zgodności z przepisami w obszarze środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin;
 • Pobiera próbki roślin, produktów roślinnych, przedmiotów i agrofagów do badań laboratoryjnych;
 • Prowadzi kontrole podmiotów upoważnionych do wydawania paszportów roślin i znakowania drewnianego materiału opakowaniowego;
 • Wydaje fitosanitarne świadectwa eksportowe i reeksportowe, świadectwa przedeksportowe, paszporty roślin i zaświadczenia fitosanitarne;

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie branżowe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość przepisów ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o ochronie roślin przed agrofagami, znajomość przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin, ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu oraz rozporządzeń wykonawczych do tych ustaw
 • Znajomość przepisów ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz rozporządzeń wykonawczych do ustawy
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Komunikatywność
 • Niekonfliktowość
 • Dobra organizacja pracy
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Odporność na stres
APLIKUJ TERAZ

TOP