Inspektor


Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
Dolnośląski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 139515

Warunki pracy

- praca siedząca


- praca wymaga szczególnej koncentracji


- praca wymagająca sprawnego narządu mowy, wzroku, słuchu i sprawności obu rąk


- praca przy komputerze


- obsługa urządzeń biurowych (kserokopiarki, drukarki, faks)


- budynek częściowo przygotowany do osób niepełnosprawnych z narządem ruchu posiada podjazd, windę, barierą architektoniczną dla osób niepełnosprawnych ruchowo np. na wózku inwalidzkim jest umiejscowienie pomieszczeń biurowych na poziomie bez dostępu do windy

Zakres zadań

 • przyjmuje od dysponentów II stopnia zgłoszenia zapotrzebowania na wypłatę gotówki z kasy KWP we Wrocławiu, potwierdza stan posiadanych przez dysponenta środków na koncie Funduszu Operacyjnego oraz przedkłada Głównemu Księgowemu do akceptacji upoważnienie do pobrania gotówki celem terminowej realizacji wypłat
 • prowadzi ewidencję wykorzystania Funduszu Operacyjnego i ujmuje wypłacone środki ujęte w raporcie kasowym na kartotekach dysponentów I i II stopnia celem prawidłowego ujęcia wydatków w ewidencji Funduszu Operacyjnego
 • przyjmuje meldunki oraz sprawozdania od podległych dysponentów z wykorzystania środków Funduszu Operacyjnego celem dokonania ich weryfikacji pod względem formalno-rachunkowym oraz sporządzania analizy wykorzystanych środków
 • sporządza plany finansowe Funduszu Operacyjnego celem zapewnienia niezbędnych środków na realizację zadań
 • sprawdza i nalicza należności z tytułu podróży służbowych krajowych i zagranicznych, przejazdów do szkół, ryczałtu z tytułu przeniesienia służbowego, zwrotu kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby funkcjonariuszy/pracowników KWP oraz koszty stawiennictwa świadka osób wzywanych przez KWP celem terminowej realizacji wypłat
 • sprawdza naliczone przez KMP/KPP należności z tytułu podróży służbowych krajowych i zagranicznych, przejazdów do szkół, ryczałtu z tytułu przeniesienia służbowego, z tytułu zwrotu kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby funkcjonariuszy/ pracowników oraz koszty stawiennictwa świadka celem terminowej realizacji wypłat
 • prowadzi dziennik korespondencyjny dla przesyłek tajne/poufne/zastrzeżone oraz przygotowuje dokumenty do przekazania do Archiwum KWP celem zapewnienia właściwego obiegu dokumentów
 • prowadzi sprawy alarmowe Wydziału Finansów celem zapewnienia efektywnego przygotowania wprowadzania wyższych stanów gotowości do działań

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego pracy w służbach finansowych
 • znajomość przepisów w sprawie zasad tworzenia i gospodarowania funduszem operacyjnym, ustawy o rachunkowości, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, rozporządzeń w sprawie kosztów podróży służbowych, należności dla świadków oraz umiejętność ich interpretacji i wykorzystania
 • umiejętność organizacji pracy własnej
 • komunikatywność i wysoka kultura osobista
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944r. do dnia 31 lipca 1990r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkoweTOP