Inspektor


Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 113098

Warunki pracy

- wyjazdy służbowe środkami transportu publicznego lub pojazdami nieprzystosowanymi do transportu osób niepełnosprawnych,


-stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na II piętrze z dostępem do światła dziennego,


-narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe,


-występowanie uciążliwych warunków pracy: sztuczne oświetlenie, praca siedząca, praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie,


-budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych fizycznie: windy, drzwi odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowane toalety.


 

Zakres zadań

 • dokonywanie sprawdzenia utrzymania systemów łączności w instytucjach i jednostkach samorządu terytorialnego,
 • wykonywanie prac remontowo – konserwacyjnych oraz naprawczych sprzętu obrony cywilnej i pozostałego sprzętu technicznego, w tym samochodu będącego w dyspozycji Wydziału,
 • nadzorowanie stanu technicznego i konserwowanie sprzętu łączności radiowej Wydziału,
 • wykonywanie sprawdzenia parametrów technicznych sprzętu i urządzeń radiowych sieci zarządzania wojewody w tym: parametrów zestawu nadawczo – odbiorczego radiotelefonu, zestawu antenowego i obwodu zasilającego,
 • planowanie rozbudowy i modernizacji systemów łączności oraz wnioskowanie o zakup koniecznego sprzętu,
 • prowadzenie podręcznego magazynu Wydziału i wydawanie sprzętu w sytuacjach kryzysowych i zagrożenia ludności oraz w przypadku ćwiczeń, szkoleń i treningów,
 • przygotowywanie umów użyczenia i protokołów odbioru mienia Urzędu przekazywanego do jednostek samorządu terytorialnego i innych podmiotów,
 • dokonywanie codziennego sprawdzenia systemów łączności.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie w zakresie łączności/teleinformatyki/telekomunikacji/elektroniki/informatyki
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze utrzymania, budowy i modernizacji systemów łączności,
 • znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie,
 • znajomość ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,
 • znajomość ustawy Prawo telekomunikacyjne,
 • znajomość ustawy Prawo Pocztowe,
 • znajomość rozporządzenia w sprawie przygotowania i wykorzystania systemów łączności na potrzeby obronne państwa,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • komunikatywność,
 • umiejętność organizacji pracy,
 • umiejętność współpracy w zespole.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  TOP