Inspektor


Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
Dolnośląski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 114258

Warunki pracy

- praca wymaga przemieszczania się pomiędzy piętrami budynku


- praca wymaga szczególnej koncentracji i umiejętności komunikacji


- praca pod presją czasu


- praca wymagająca sprawnego narządu mowy, wzroku, słuchu i sprawności obu rąk 


- praca biurowa przy komputerze powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy


- praca przy sztucznym i naturalnym oświetleniu


- obsługa urządzeń biurowych (komputer, kserokopiarka, drukarka, fax, telefon)


- budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych z narządem ruchu, posiada podjazd oraz windę


- praca na poziomie III piętra

Zakres zadań

 • zaopatruje jednostki i komórki organizacyjne KWP we Wrocławiu w sprzęt i materiały ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb Laboratorium Kryminalistycznego i techników kryminalistycznych
 • realizuje zamówienia oraz umowy zawarte z kontrahentami KWP w zakresie swojego działania oraz bieżąco monitoruje ich przebieg i ostateczne rozliczenie, w tym sporządza dokumentację w zakresie zastosowania kar umownych dla kontrahentów. Realizuje planu rzeczowo-finansowy zgodnie z wymogami prawa zamówień publicznych i dochowaniem należytej staranności, w tym sporządza projekty umów oraz dokumenty związane z udzielaniem zamówienia publicznego
 • prowadzi rozliczenia finansowe
 • przygotowuje dane umożliwiające planowanie rzeczowo-finansowe dla jednostek Policji woj.dolnoślaskiego i ich analizowanie

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego pracy w obszarze zamówień publicznych
 • komunikatywność
 • biegła obsługa komputera, w szczególności pakietu MS Office
 • znajomość przepisów z zakresu zamówień publicznych, finansów publicznych i rachunkowości
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  TOP