Inspektor


Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 116517

Warunki pracy


 • praca administracyjno – biurowa w siedzibie Urzędu,

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka),

 • stanowisko pracy znajduje się w pomieszczeniu biurowym, usytuowanym na III piętrze z dostępem do światła dziennego,

 • budynek z windą dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych,

 • stanowisko pracy z monitorem ekranowym spełnia minimalne wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii.

Zakres zadań

 • przygotowuje projekty opinii w zakresie konieczności lub braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko,
 • uczestniczy w prowadzonych postępowaniach wpadkowych w zakresie uzgodnień warunków realizacji przedsięwzięć mogących zawsze lub mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko,
 • uczestniczy w prowadzeniu postępowań oraz przygotowaniu projektów decyzji i ich anonimizacji,
 • wprowadza do baz danych z obszaru ochrony środowiska informacje dotyczące złożonych wniosków.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie kierunkowe z zakresu: nauk przyrodniczych, leśnictwa, ochrony środowiska, rolnictwa,
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów: ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko,
 • Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  TOP