Inspektor


Komenda Miejska Policji we Wrocławiu
Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 117159

Warunki pracy

- praca na III piętrze budynku, wykonywana przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,


- praca biurowa przy komputerze powyżej połowy dobowego czasu pracy


- praca wymagająca sprawnego narządu mowy, wzroku, słuch i sprawności obu rąk 

Zakres zadań

 • dokonywanie regularnych przeglądów stanu bezpieczeństwa OND, SNP na poziomie jednostki organizacyjnej
 • organizowanie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego ODN/SNP na poziomie jednostki organizacyjnej
 • dokonywanie okresowych przeglądów i weryfikacji zapisów dzienników zdarzeń systemowych w systemie operacyjnym Microsoft Windows stanowisk dostępowych w macierzystej jednostce organizacyjnej nie rzadziej niż raz na 18 miesięcy (ODN), 6 miesięcy (SNP)
 • prowadzenie, aktualizowanie i przechowywanie lokalnych list administratorów na poziomie jednostki, organizacyjnej, prowadzenie Dziennika Pracy Inspektora BTI, wpisując wszystkie czynności prowadzone w ODN/SNP
 • podejmowanie czynności zmierzających do usuwania skutków incydentu bezpieczeństwa oraz podejmowanie czynności zmierzających do ich eliminacji wspólnie z właściwym administratorem
 • archiwizowanie druków wprowadzonych do bazy informacyjnej zgodnie z przepisami zawartymi w Zarządzeniu nr 920 KGP z dnia 11.09.2008 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań działalności archiwalnej w Polsce

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego administracyjno - serwisowe sprzętu komputerowego
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa do klauzuli "poufne" lub wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 05.08.2010 r. o ochronie informacji niejawnych
 • umiejętność organizacji pracy własnej i w zespole
 • umiejętność obsługi komputera
 • znajmość systemów operacyjnych i programów Word i Excel
 • znajomość serwisu komputerowego
 • umiejętność właściwej interpretacji przepisów
 • samodzielność
 • łatwość w komunikacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  TOP