Inspektor


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Głogów
Ogłoszenie o naborze Nr 120916

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:



 • obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:



 • praca biurowa przy użyciu takich urządzeń jak: komputer, drukarka, kserokopiarka,  niszczarka dokumentów, faks,

 • oświetlenie naturalne i sztuczne,

 • budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,

 • wyjazdy służbowe krajowe,

 • obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa).

Zakres zadań

 • prowadzi dokumentację spraw kancelaryjno-biurowych oraz zajmuje się archiwizacją dokumentów
 • prowadzi całokształt spraw związanych z bieżącym utrzymaniem infrastruktury, okresowymi przeglądami technicznymi budynków Rejonu oraz zabezpieczeniem p.poż. wynikającymi z przepisów prawa
 • przygotowuje dokumenty dotyczące zamówień publicznych z zakresu administracyjno-gospodarczego oraz uczestniczy w komisach odbioru robót zlecanych
 • prowadzi sprawy związane z gospodarką materiałową w zakresie pracy Rejonu, sporządza plany zapotrzebowania na materiały biurowe, artykuły higieniczne oraz materiały eksploatacyjne
 • zleca przeglądy, naprawy oraz remonty sprzętów i pojazdów zgodnie z aktualnymi umowami, sporządza raporty zużycia paliwa oraz przejechanych kilometrów
 • prowadzi sprawy BHP w zakresie zaopatrzenia pracowników w odzież ochronną, środki ochrony indywidualnej, posiłki regeneracyjne
 • prowadzi gospodarkę i ewidencję środków trwałych, i innych składników majątkowych
 • organizuje i nadzoruje sprawy związane z utrzymaniem czystości i dozorowaniem obiektów Rejonu

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość sieci drogowej i podziału administracyjnego obszaru działania Oddziału ze szczególnym uwzględnieniem terenu administrowanego przez Rejon
 • Prawo jazdy kat. B
 • Umiejętność obsługi komputera, w szczególności pakietu MS Office
 • Kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość przepisów z zakresu: P.poż, Prawo budowlane, Prawo zamówień publicznych, Kodeksu postępowania administracyjnego, Prawo ochrony środowiska, Ustawy o gospodarce nieruchomościami
APLIKUJ TERAZ

TOP