Kierownik zespołu


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Kierownik zespołu
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 69814

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


 


obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego.


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


 
praca biurowa przy użyciu takich urządzeń jak: komputer, drukarka, kserokopiarka,  niszczarka dokumentów, faks,
oświetlenie naturalne i sztuczne,
budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy , warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
wyjazdy służbowe krajowe,
obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa).

Zakres zadań

 • kierowanie pracą Zespołu Technicznego, ustalanie zakresu prac oraz nadzór i kontrolowanie realizacji zadań w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania dróg i mostów,
 • nadzorowanie przygotowywanych danych merytorycznych koniecznych do przeprowadzenia przetargu na roboty utrzymaniowe,
 • kierowane pracami komisji dokonującej odbiorów zleconych robót utrzymaniowych w celu wyegzekwowania wykonawstwa zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz instrukcji odbioru robót,
 • nadzorowanie aktualizacji danych o drogach, ruchu i zdarzeniach na drogach oraz obsługa programów specjalistycznych,
 • weryfikacja i analizowanie danych z objazdów i kontroli dróg pod względem stanu technicznego wszystkich elementów pasa drogowego, urządzeń brd, obiektów inżynierskich, odwodnienia, stałego i tymczasowego oznakowania poziomego i pionowego,
 • koordynowanie i opracowywanie planów (bieżących i długoterminowych) robót utrzymaniowych na drogach oraz obiektach mostowych,
 • współpraca z Policją oraz innymi organami administracji w celu zapewnienia właściwego przepływu informacji o stanie dróg, likwidacji zagrożeń i wydatkowanych środkach,
 • koordynowanie akcji zimowego utrzymania dróg w celu zapewnienia wymaganych standardów utrzymania.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego
 • znajomość przepisów z zakresu: ustawa o drogach publicznych, Prawo budowlane, Kodeks Postępowania Administracyjnego, Prawo zamówień publicznych,
 • prawo jazdy kat. B,
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office.
 • kompetencje kierownicze: egzekwowanie zobowiązań, zarządzanie zasobami, organizacja pracy i zorientowanie na osiąganie celów, świadomość kosztów, zarządzanie personelem,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość przepisów prawa pracy, ustawy o ochronie środowiska,
 • uprawnienia budowlane, przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, posiadanie aktualnego zaświadczenia
APLIKUJ TERAZ

TOP