Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej


Powiatowy Urząd Pracy w Bolesławcu
Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
Miejsce pracy: Bolesławiec
Numer: StPr/21/1160
OBOWIĄZKI:
1. Udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej. 2. Przygotowanie, we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka, planu pomocy dziecku. 3. Pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu wzajemnego kontaktu. 4. Zapewnienie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinny dom dziecka do specjalistycznej pomocy dla dzieci w tym psychologicznej, reedukacyjnej, rehabilitacyjnej. 5. Zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających. 6. Dokonywanie wraz z pracownikiem socjalnym okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej oraz sporządzanie opinii dotyczącej zasadności dalszego pobytu dziecka w pieczy zastępczej oraz oceny rodzin zastępczych a następnie przekazywanie ich do Sądu.7. Udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej. 8. Przedstawianie corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej. 9. Wydawanie opinii wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 10. Współpraca z ośrodkiem adopcyjnym. 11. Systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną, w szczególności przez udział w szkoleniach i samokształcenie.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak


Wymagania inne:

1. Obywatelstwo polskie. 2. Wykształcenie wyższe: a). na kierunku: pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub b). na dowolonym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo- wychowawczej oraz co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną lub co najmniej roczne doświadczenie jako rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka. 3. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych. 4. Kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona. 5. Kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego. 6. Kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. 7. Znajomość przepisów z zakresu: ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej, ustawy o pomocy społecznej, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu postępowania administracyjnego. Wymagania dodatkowe: 1. Komunikatywność, sumienność, odpowiedzialność, rzetelność, umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność, odporność na stres. 2. Umiejętność obsługi komputera. 3. Wysoki poziom zdolności interpersonalnych i duża motywacja do pracy.

Miejsce pracy:

Bolesławiec


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

2 800 - 2 900 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w BolesławcuTOP