Kwestor


DK-1100- 13/21

 

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

zatrudni na stanowisko:

Kwestora

 

Główne zadania:
 • pełnienie funkcji głównego księgowego Akademii,
 • zapewnienie prawidłowości gospodarki finansowej i sprawozdawczości finansowej,
 • prowadzenie rachunkowości Akademii zgodnie z ustawą o rachunkowości, ustawą o finansach publicznych i innymi obowiązującymi przepisami i zasadami,
 • opracowywanie i nadzór nad wykonaniem planu rzeczowo-finansowego Akademii,
 • zapewnienie stabilności finansowej Akademii oraz efektywnego gospodarowania środkami finansowymi uczelni,
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu Akademii,
 • prowadzenie rozliczeń publiczno-prawnych Akademii,
 • bieżący nadzór oraz stała analiza sytuacji finansowej Akademii,
 • organizowanie i prowadzenie kontroli finansowej,
 • przygotowywanie prognoz i analiz finansowych, opinii oraz informacji zarządczych,
 • organizacja, nadzór, kontrola i doskonalenie obiegu dokumentów finansowo-księgowych, w tym dokumentów płacowych,
 • nadzorowanie i koordynowanie pracy Kwestury,
 • współpraca z audytorami i instytucjami nadzorującymi działalność Akademii.
Wymagania:
 • wymagania określone w art. 54 ust. 2 pkt 1-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych        (Dz.U.z 2021r., poz. 305, z późn. zm.),                           
 • wykształcenie wyższe ekonomiczne, co najmniej magisterskie,
 • udokumentowany, co najmniej 8-letni staż pracy na stanowiskach związanych z rachunkowością, w tym minimum 4-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych,
 • znajomość przepisów prawa z zakresu finansów publicznych i rachunkowości,
 • znajomość przepisów prawa regulującego szkolnictwo wyższe i naukę,
 • znajomość przepisów prawa pracy, prawa podatkowego, prawa ubezpieczeń społecznych i zasiłków,
 • wysokie zdolności analityczne,
 • umiejętność planowania przedsięwzięć z wykorzystaniem środków finansowych krajowych i zagranicznych,
 • umiejętność sporządzania analiz danych statystycznych, tworzenia prognoz w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia,
 • wysokie zdolności interpersonalne, w tym umiejętność zarządzania zespołem.
Mile widziane:
 • doświadczenie w prowadzeniu księgowości i finansów uczelni publicznej lub innej jednostki sektora finansów publicznych lub współpracy z uczelnią publiczną w zakresie zagadnień związanych z zarządzaniem finansami,
 • doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych,
 • znajomość programów ERP,
 • znajomość języka angielskiego,
 • innowacyjność w działaniu i otwartość na zmiany,
 • umiejętności jasnego i komunikatywnego przekazu.
APLIKUJ TERAZ

TOP