Młodszy specjalista / specjalista - kadry


Ogłoszenie numer: 7892478, z dnia 2023-01-20

Państwowa Inspekcja Pracy

Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu

ul. Zielonego Dębu 22, 51 – 621 Wrocław

ogłasza

 

nabór na stanowisko: młodszy specjalista/specjalista, 1 etat (kadry)

Miejsce wykonywania pracy: siedziba OIP we Wrocławiu

Wymiar czasu pracy: pełny etat


Młodszy specjalista / specjalista - kadry

Miejsce pracy: Wrocław, siedziba OIP

 

Wymagania

Wymagania kwalifikacyjne w zakresie wykształcenia i stażu pracy:

 • wykształcenie wyższe, preferowane administracyjne lub pokrewne,
 • staż pracy: minimum 1 rok.

Przewidywany zakres zadań wykonywanych na podanym stanowisku pracy:

 • Sporządzanie ewidencji czasu pracy i wymaganych w tym zakresie rejestrów
 • Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zezwoleń na prowadzenie działalności zarobkowej
 • Prowadzenie spraw związanych z udziałem pracowników w szkoleniach/naradach
 • Prowadzenie spraw socjalnych
 • Sporządzanie wymaganych sprawozdań
 • Wprowadzanie danych do programu kadrowo – płacowego
 • Wykonywanie innych spraw dot. obsługi kadrowej pracowników

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny, CV wraz z danymi umożliwiającymi kontakt z osobą składającą ofertę (nr tel., e-mail),
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe niezbędne do wykonywania pracy na podanym stanowisku oraz posiadany staż pracy,
 • oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych oraz wyrażeniu zgody na ich przetwarzanie do celów naboru,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych.

Oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane i opatrzone datą.

 

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z obsługą kadr,

 • biegła obsługa komputera, znajomość pakietu Microsoft Office, doświadczenie w obsłudze systemu do elektronicznego zarządzania dokumentacją,

 • umiejętność planowania i analitycznego myślenia, doskonała organizacja pracy, systematyczność, dokładność, komunikatywność i umiejętność pracy w zespole, zaangażowanie w wykonywanie powierzonych obowiązków.

Termin składania dokumentów i oświadczeń: 25.01.2023 r.

 

Oferta powinna zostać złożona w formie pisemnej i opatrzona własnoręcznym podpisem.

O ważności oferty kandydata decyduje data wpływu do Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu.

Dokumenty otrzymane po terminie lub nie spełniające wymogów formalnych, określonych w ogłoszeniu, nie będą rozpatrywane.

 

Miejsce składania dokumentów i oświadczeń:

Państwowa Inspekcja Pracy, Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu

ul. Zielonego Dębu 22

51-621 Wrocław

z dopiskiem: „oferta pracy – kadry”,

tel. (071) 3710467

 

Inne informacje

Do składania ofert pracy zachęcamy również osoby z orzeczoną niepełnosprawnością, które nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na podanym stanowisku.

Wyłącznie wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne, o czym zostaną poinformowani telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

Oferty pracy niewykorzystane w procesie naboru są niszczone niezwłocznie po zakończeniu rekrutacji, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia publikacji ogłoszenia o naborze.

Informację o zakończeniu naboru publikuje się na okres 14 dni, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Państwowej Inspekcji Pracy w terminie 30 dni od dnia jego zakończenia.

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.
APLIKUJ TERAZ

TOP