Młodszy specjalista


Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Młodszy specjalista
Miejsce pracy: Jelenia Góra
Ogłoszenie o naborze Nr 133642

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


-praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


- budynek i pomieszczenia urzędu są niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich,


- w budynku wystepują bariery architektoniczne uniemożliwiające samodzielne poruszanie sie osób z ograniczoną sprawnością ruchową (brak windy, schody przy wyjściu z budynku), 


- pomieszczenia sanitarne są nieprzystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Zakres zadań

 • Wykonuje analizy fizykochemiczne: wód, ścieków, gleb, osadów, odpadów, powietrza atmosferycznego
 • Prowadzi stosowne zapisy z wykonywanych czynności i badań
 • Sprawuje nadzór metrologiczny nad wyposażeniem pomiarowym
 • Bierze udział w badaniach biegłości/porównaniach międzylaboratoryjnych organizowanych przez uprawnione jednostki zewnętrzne
 • Pełni określone funkcje zgodnie z posiadanymi upoważnieniami

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe - chemia, ochrona środowiska lub inne w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych lub nauk inżynieryjno-technicznych
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość ustawy Prawo ochrony środowiska
 • Znajomość ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość rozporządzeń z zakresu badań określonych komponentów środowiska
 • Znajomość fizykochemicznych metod badawczych stosowanych w badaniach środowiskowych
 • Biegła umiejętność obsługi komputera (Word, Excel)
 • Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z zakresu Systemu zarzadzania - norma PN-EN ISO/IEC
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie A2
APLIKUJ TERAZ

TOP