Montażysta


Jesteśmy belgijskim, największym pod względem wielkości i odnoszonych sukcesów, producentem mebli tapicerowanych. Nasze produkty wyznaczają światowe standardy w obszarze technologii i komfortu. Ponad 800 współpracowników w trzech lokalizacjach żyje z innowacji, które rozwijamy w centrali w Eupen. Nasza kultura jest oparta na unikalnym połączeniu kreatywności, profesjonalizmu i ludzkiego podejścia. Wartości te są podstawą naszej wspólnej pracy i bezpiecznym fundamentem dla zdrowego wzrostu. 

 

www.rom.1961.com

Montażysta
Miejsce pracy: Oleśnica
Osoba ta będzie odpowiedzialna za:
 • łączenie podzespołów drewnianych,
  drewnopochodnych lub innych zgodnie z dokumentacją techniczną
 • pracę pistoletem pneumatycznymi lub innymi urządzeniami
  elektrycznymi zgodnie z ich przeznaczeniem
 • przekazanie elementu lub wyrobu na kolejne stanowisko
  w linii technologicznej
 • kontrolowanie jakości wytworzonego produktu
 • realizowanie produkcji według bieżących planów produkcyjnych
Wymagania:
 • doświadczenie na podobnym stanowisku
 • zaangażowanie w pracę
 • dobra organizacja pracy
 • zdolności manualne
Oferujemy:
 • umowę o pracę (nowe stawki)
 • pakiet medyczny
 • PPE opłacone przez pracodawcę (3,5% od wynagrodzenia brutto)
 • świadczenia pieniężne z ZFŚS
 • możliwość nabycia produktów z 50% rabatem
Rom Sp. z o.o.
Wileńska 15
56-400 Oleśnica
tel. 0717984005
Klauzula informacyjna Administratora Danych Osobowych dla Kandydatów na pracowników i współpracowników

1. ROM sp. z o.o. z siedzibą w Oleśnicy, ul. Wileńska 15, 56-400 Oleśnica, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000310574, NIP: 9111952286, REGON: 02077578300000 jest Administratorem Danych Osobowych (zwanym dalej Administratorem) kandydatów na pracowników i współpracowników, zwanych dalej Kandydatami.
Współadministratorami danych osobowych są ROM International sp. z o.o. z siedzibą w Oleśnicy, ul. Wileńska 15, 56-400 Oleśnica, KRS: 0000149287, NIP: 5341961393, REGON: 01303124600000 oraz ROM Immo sp. z o.o. z siedzibą w Oleśnicy, ul. Wileńska 15, 56-400 Oleśnica, KRS: 0000135620, NIP: 9110006296, REGON: 00458033600000.

2. Dane osobowe Kandydatów przetwarzane są przez Administratora w celu:
a) przeprowadzenia rekrutacji pracowników i współpracowników,
b) na potrzeby przyszłych rekrutacji, pod warunkiem wyrażenia przez Kandydata zgody na takie przetwarzanie.

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa Kandydata w procesie rekrutacji. W szczególności Administrator ma prawo żądać od Kandydatów podania lub udokumentowania danych osobowych wskazanych w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy lub danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy cywilnoprawnej.

4. Administrator przetwarza dane osobowe przez okres niezbędny do osiągnięcia celów wymienionych w pkt 2 powyżej. Ponadto, w przypadku wyrażenia przez Kandydata zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, o której mowa w pkt. 2 lit. b powyżej, Administrator będzie przetwarzał takie dane we wskazanym celu przez okres trzech lat od dnia wyrażenia takiej zgody lub do czasu wycofania zgody przez Kandydata przed upływem tego okresu, co nie będzie wpływać na zgodne z prawem przetwarzanie danych przed wycofaniem zgody. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres dłuższy niż wskazany w niniejszym punkcie, w przypadku gdy taki obowiązek nałożony na Administratora wynika ze szczególnych przepisów prawa.

5. Źródłem danych osobowych przetwarzanych przez Administratora są Kandydaci.

6. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Kandydatów jest:
a) art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. niezbędność do podjęcia działań na żądanie Kandydata przed zawarciem umowy, lub
b) art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgoda Kandydata na przetwarzanie danych osobowych w określonych celach, gdy inne podstawy prawne przetwarzania danych osobowych nie mają zastosowania, co dotyczy przede wszystkim przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych (danych wrażliwych) Kandydata oraz przetwarzania danych Kandydata na potrzeby przyszłych rekrutacji.

7. Dane osobowe Kandydatów nie są przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu przepisów RODO.

8. Administrator nie udostępnia danych osobowych podmiotom trzecim bez wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą. Dane osobowe bez zgody osoby, której dane dotyczą, mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom prawa publicznego, tj. organom władzy i administracji (np. organom podatkowym, organom ścigania i innym podmiotom posiadającym umocowanie w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, takim jak ZUS czy Urząd Skarbowy) w przypadkach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

9. Dane osobowe mogą być powierzane do przetwarzania Podmiotom przetwarzającym takie dane na rzecz Administratora. Administrator powierza dane osobowe Kandydatów firmom informatycznym świadczącym usługi hostingowe, obsługującym domeny internetowe oraz zajmującym się obsługą systemów komputerowych, z których korzysta Administrator.

10. Dane osobowe Kandydatów nie podlegają profilowaniu.

11. Zgodnie z przepisami RODO Kandydaci mają prawo do:
a) bycia informowanym o przetwarzaniu danych osobowych,
b) dostępu do swoich danych osobowych,
c) poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych,
d) usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym),
e) ograniczenia przetwarzania,
f) przenoszenia danych,
g) wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych,
h) w przypadku podstawy prawnej, o której mowa w pkt 6 lit. b powyżej – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
i) niepodlegania profilowaniu,
j) wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), z uwzględnieniem zasad korzystania i realizowania tych uprawnień wynikających z przepisów RODO.

12. Wszelkie zapytania, wnioski i skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora, należy kierować na adres e-mail: rodo@rom.be lub w formie pisemnej na adres: ul. Wileńska 15, 56-400 Oleśnica

13. W treści zgłoszenia należy wskazać:
a) dane osoby lub osób, których dotyczy Zgłoszenie,
b) zdarzenie, które jest powodem Zgłoszenia,
c) przedstawić swoje żądania oraz podstawę prawną tych żądań,
d) wskazać oczekiwany sposób załatwienia sprawy.
APLIKUJ TERAZ

TOP