Pracownik do spraw infrastruktury zielono-niebieskiej


Prezydent Wrocławia
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Miejskim Wrocławia
plac Nowy Targ 1-8
50-141 Wrocław

 

stanowisko do spraw infrastruktury zielono-niebieskiej
Wydział Klimatu i Energii

Do Twoich głównych zadań na tym stanowisku będzie należało:
 • realizowanie zadań związanych z gospodarowaniem wodami opadowymi, w tym:
  • udział w procesie przygotowywania i realizacji inwestycji miejskich
  • opiniowanie i weryfikacja dokumentów projektowych
  • sporządzanie kosztów szacunkowych
  • współpraca przy opracowywaniu i opiniowaniu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  • upowszechnianie Katalogu Dobrych Praktyk zrównoważonego gospodarowania wodami opadowymi
  • opiniowanie i zatwierdzanie faktur
  • koordynacja działań przy opracowywaniu koncepcji drogowo-sieciowych
  • współpraca przy tworzeniu baz danych do map GIS
  • współpraca przy tworzeniu stron internetowych i portali
 • kreowanie przyjaznych mieszkańcom stref infrastruktury zielono-niebieskiej, w tym:
  • prowadzenie działań związanych z realizacją obiektów zielono-niebieskiej infrastruktury oraz rozszczelnianiem nawierzchni
  • opracowywanie koncepcji i dokumentacji projektowych
  • prowadzenie programów miejskich i działań edukacyjnych skierowanych do mieszkańców
 • wdrożenie „Standardów planowania i projektowania ulic z uwzględnieniem zielono-niebieskiej infrastruktury”
 • przejmowanie nowo budowanego majątku w zakresie kanalizacji deszczowej, w tym:
  • współpraca przy przejmowaniu elementów infrastruktury gospodarowania wodami opadowymi na majątek Urzędu
  • współpraca przy przygotowywaniu dokumentów związanych z wnoszeniem aportem lub sprzedażą elementów infrastruktury gospodarowania wodami opadowymi
 • współpraca w zakresie przygotowywania wniosków o dotacje unijne, w tym:
  • opracowywanie i przygotowywanie wniosków
  • współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz miejskimi jednostkami organizacyjnymi zarządzającymi funduszami zewnętrznymi.
Informacja o warunkach pracy na tym stanowisku:

 

Miejsce pracy: budynek Urzędu - ul. Świdnicka 53, 50-030 Wrocław.

 

Stanowisko pracy:
 • praca stacjonarna przy stanowisku komputerowym powyżej 4 godzin dziennie
 • dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim: miejsce parkingowe, podjazd do budynku, winda, wózek ewakuacyjny.
Przewidywany termin zatrudnienia: I kwartał 2023 r.

 

Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych)
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • wykształcenie: wyższe techniczne w zakresie inżynierii środowiska lub inżynierii kształtowania środowiska lub gospodarki wodnej
 • znajomość ustawy Prawo wodne
 • znajomość ustawy Prawo budowlane
 • znajomość ustawy o drogach publicznych
 • umiejętność czytania i analizy dokumentacji projektowej
 • obsługa pakietu Microsoft Office.
Wymagania dodatkowe:
 • doświadczenie zawodowe: związane z inwestycjami: wodno-kanalizacyjnymi lub melioracyjnymi lub zielono-niebieskiej infrastruktury
 • obsługa programów do kosztorysowania Norma
 • znajomość języka angielskiego
 • umiejętność planowania i organizacji pracy, umiejętność pracy w zespole, kreatywność, komunikatywność, samodzielność.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu styczniu 2023 roku wyniósł poniżej 6%.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • list motywacyjny, opatrzony własnoręcznym podpisem
 • kwestionariusz osobowy, zgodnie z załączonym wzorem, opatrzony datą i własnoręcznym podpisem
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzająca znajomość języka polskiego (dotyczy osób nieposiadających obywatelstwa polskiego)
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, opatrzone własnoręcznym podpisem
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, opatrzone własnoręcznym podpisem
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

 APLIKUJ TERAZ

TOP