Pracownik do spraw Prawnych w zakresie ochrony konsumentów


Prezydent Wrocławia
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Miejskim Wrocławia
plac Nowy Targ 1-8
50-141 Wrocław
stanowisko do spraw prawnych w zakresie ochrony konsumentów
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
Do Twoich głównych zadań na tym stanowisku będzie należało:
 • udzielanie informacji w zakresie ochrony praw i interesów konsumentów, w tym:
  • udzielanie informacji
  • analizowanie oraz przyjmowanie wniosków i zapytań konsumentów
 • pomoc prawna w zakresie ochrony praw i interesów konsumentów, w tym:
  • przygotowywanie projektów wystąpień do przedsiębiorców
  • udzielanie porad prawnych
  • przygotowywanie projektów pism i wniosków do Inspekcji Handlowej, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i innych instytucji w sprawach ochrony konsumentów
  • przygotowywanie projektów pozwów, wniosków i pism procesowych
  • wydawanie opinii na wniosek konsumenta
  • konsultowanie z konsumentami podejmowanych w ich sprawach działań i decyzji.

Informacja o warunkach pracy na tym stanowisku:

Miejsce pracy:

budynek Urzędu - ul. Gabrieli Zapolskiej 4, 50-032 Wrocław.

Stanowisko pracy:
 • praca stacjonarna, przy stanowisku komputerowym powyżej 4 godzin dziennie
 • dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim: miejsce parkingowe, podjazd do budynku, winda, wózek ewakuacyjny.
Przewidywany termin zatrudnienia:

III-IV kwartał 2023 r.

 

Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych)
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • wykształcenie: wyższe - prawo lub administracja
 • znajomość ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów
 • znajomość ustawy o prawach konsumenta
 • znajomość ustawy Kodeks cywilny
 • znajomość ustawy Kodeks postępowania cywilnego
 • obsługa pakietu Microsoft Office.
Wymagania dodatkowe:
 • doświadczenie zawodowe: w zakresie ochrony konsumentów
 • znajomość Systemu Informacji Prawnej LEX
 • znajomość ustawy Prawo telekomunikacyjne
 • znajomość ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych
 • znajomość ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich
 • znajomość ustawy o kredycie konsumenckim
 • znajomość ustawy Prawo bankowe
 • znajomość ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym
 • znajomość ustawy Prawo energetyczne
 • znajomość ustawy Prawo przewozowe
 • samodzielność, kreatywność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu lipcu 2023 roku wyniósł poniżej 6%.


Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny, opatrzony własnoręcznym podpisem
 • kwestionariusz osobowy, zgodnie z załączonym wzorem, opatrzony datą i własnoręcznym podpisem
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzająca znajomość języka polskiego (dotyczy osób nieposiadających obywatelstwa polskiego)
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, opatrzone własnoręcznym podpisem
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, opatrzone własnoręcznym podpisem
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.


APLIKUJ TERAZ

TOP