Pracownik do spraw projektów transportowych


Prezydent Wrocławia


ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Miejskim Wrocławia
plac Nowy Targ 1-8
50-141 Wrocław

stanowisko do spraw projektów transportowych
Wydział Inżynierii Miejskiej
 
Do Twoich głównych zadań na tym stanowisku będzie należało przygotowywanie i realizacja projektów transportowych, w tym:
 • przygotowywanie materiałów, analiz oraz sprawozdań związanych z realizacją wybranych projektów transportowych, w tym projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych
 • opiniowanie dokumentacji technicznej z zakresu infrastruktury drogowej, w szczególności infrastruktury szynowej
 • monitorowanie postępu prac i zgodności realizowanych działań z zakresem, budżetem oraz harmonogramem powierzonych zadań
 • udział w konsultacjach społecznych, radach technicznych oraz komisjach odbiorowych inwestycji
 • współpraca z miejskimi jednostkami organizacyjnymi, projektantami oraz wykonawcami prowadzącymi inwestycje w Mieście.
Informacja o warunkach pracy na tym stanowisku:

 

Miejsce pracy: budynek Urzędu - ul. Gabrieli Zapolskiej 4, 50-032 Wrocław.

 

Stanowisko pracy:
 • praca stacjonarna przy stanowisku komputerowym powyżej 4 godzin dziennie
 • praca w terenie
 • dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim: miejsce parkingowe, podjazd do budynku, winda, wózek ewakuacyjny.
Przewidywany termin zatrudnienia: II kwartał 2023 r.

 

Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych)
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • wykształcenie: wyższe techniczne
 • znajomość procesu inwestycyjnego
 • umiejętność czytania dokumentacji projektowej dla inwestycji transportowych
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • obsługa pakietu Microsoft Office.
Wymagania dodatkowe:

umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, umiejętność analitycznego myślenia, inicjatywa, komunikatywność.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu marcu 2023 roku wyniósł poniżej 6%.

 
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • list motywacyjny, opatrzony własnoręcznym podpisem
 • kwestionariusz osobowy, zgodnie z załączonym wzorem, opatrzony datą i własnoręcznym podpisem
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzająca znajomość języka polskiego (dotyczy osób nieposiadających obywatelstwa polskiego)
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, opatrzone własnoręcznym podpisem
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, opatrzone własnoręcznym podpisem
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.


APLIKUJ TERAZ

TOP